HARDCO­RE EK­STREM­S­PORT

BT - - NYHEDER -

Den mud­de­rinds­mur­te mo­to­cross-ba­ne på Ama­ger blev i går brugt til at af­vik­le sid­ste Nor­dic Ra­ce-ar­r­ran­ge­ment. Nor­dic Ra­ce blev in­tro­du­ce­ret af krigs­ve­te­ra­ner, og er et ar­ran­ge­ment, der dyr­ker ek­strem­s­por­ten OCR – en sport, der er in­spi­re­ret af mi­li­ta­e­re øvel­ses­ba­ner. Del­ta­ger­ne ken­der ik­ke for­hin­drin­ger­ne på for­hånd. Det kan bå­de va­e­re, at man skal igen­nem mud­re­de da­ek el­ler svin­ge sig i reb på glat­te ba­ner. I går var der om­kring to tu­sind del­ta­ge­re til Nor­dic Ra­ce, hvoraf om­kring hund­re­de var det så­kald­te eli­te­hold, der skul­le for­sø­ge at kva­li­fi­ce­re sig til VM i OCR i Ca­na­da til ok­to­ber na­e­ste år.

Ba­nen var seks ki­lo­me­ter lang, og del­ta­ger­ne skul­le den rundt tre gan­ge, mens dom­me­re kon­trol­le­re­de, om del­ta­ger­ne kla­re­de for­hin­drin­ger­ne or­dent­ligt.

Først løb eli­ten, hvor­ef­ter de ’al­min­de­li­ge’ del­ta­ge­re fulg­te trop. Ba­re i år har der va­e­ret seks Nor­dic Ra­ce ar­ran­ge­men­ter i blandt an­det Mal­mø og Aar­hus, og even­tet til­tra­ek­ker folk fra al­ver­dens lan­de.

Bri­e­fin­gen ind­led­tes med, at fol­ke­ne gej­le­de hin­an­den op til sla­gor­de­ne »We’re gon­na get a hell of a ra­ce«. Så var sti­len lagt. Lig­som ar­ran­ge­men­tets slo­gan ’em­bra­ce the pain’.

I år har den nye ver­sion af OCR 30 års ju­bila­e­um, men spor­ten som så­dan blev og­så ud­ført i 1920’er­ne un­der OL. Hvis man frem­over vil va­e­re med til at lø­be Nor­dic Ra­ce, ko­ster det om­kring 500 kr., og al­le kan til­mel­de sig. Der er fle­re ar­ran­ge­men­ter om året. Oven i pri­sen får man en me­dal­je, vand og frugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.