Pind: Po­li­ti sva­ek­kes trods Eu­ro­pol-af­ta­le

BT - - NYHEDER -

Selv om det skul­le lyk­kes for Dan­mark at få en sa­er­af­ta­le med EU i hus om Eu­ro­pol, vil dansk po­li­ti stå sva­ek­ket til­ba­ge.

Det kon­klu­de­rer ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V).

»Uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det, er det­te alt­så en sva­ek­kel­se af den dan­ske mu­lig­hed for at be­ka­em­pe gra­en­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet,« si­ger han til Jyl­lands-Po­sten.

»Bå­de de rets­hånd­ha­e­ven­de myn­dig­he­der og bor­ger­ne er de sto­re ta­be­re. Re­a­li­te­ten bli­ver, at vi ik­ke får de sam­me mu­lig­he­der for at gø­re no­get ved gra­en­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet, som de øv­ri­ge lan­de har,« si­ger Pind.

Dan­sker­ne stem­te ved en fol­ke­af­stem­ning i de­cem­ber sid­ste år nej til at aen­dre rets­for­be­hol­det til en til­valgs­ord­ning. En af kon­se­kven­ser­ne er, at po­li­ti­et må vin­ke far­vel til sit med­lem­skab i det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol. Si­den har re­ge­rin­gen for­søgt at få en sa­er­af­ta­le. Selv hvis det skul­le ske, får de dan­ske be­tjen­te dog dår­li­ge­re mu­lig­he­der for at opkla­re kri­mi­na­li­tet, der tra­ek­ker trå­de på tva­ers af lan­de­gra­en­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.