Bla­ck Fri­day-shop­ping slog al­le re­kor­der

BT - - NYHEDER -

Dan­sker­nes pla­stik­kort var rød­g­lø­de­n­de, da bu­tik­ker­ne lok­ke­de med til­bud på stors­hop­pe­da­gen Bla­ck Fri­day.

For­bru­get på dan­kort end­te fre­dag på over to mil­li­ar­der kro­ner. Der­med blev Bla­ck Fri­day den stør­ste en­kelt­stå­en­de han­dels­dag no­gen­sin­de i Dan­mark.

Det vi­ser tal fra Nets, skri­ver Dansk Er­hverv i en pres­se­med­del­el­se.

»Bla­ck Fri­day har kun få år på ba­gen i Dan­mark, men al­le­re­de nu over­går da­gen de sto­re han­dels­da­ge før jul og på­ske,« si­ger po­li­tisk kon­su­lent i Dansk Er­hverv Mar­tin Bar­fo­ed.

Mens der var lan­ge kø­er i de fy­si­ske bu­tik­ker, var der og­så travlhed i net­bu­tik­ker­ne. 12 pro­cent af al­le fre­da­gens køb, der blev gjort med dan­kort, var i en bu­tik på net­tet. Det tal vil sti­ge i den kom­men­de uge, da pen­ge­ne først bli­ver truk­ket fra dan­kort­kon­to­en, når va­ren bli­ver sendt fra bu­tik­ken.

Det ame­ri­kan­ske fa­eno­men Bla­ck Fri­day er ved at ma­ni­feste­re sig hos de shop­peg­la­de for­bru­ge­re. En ana­ly­se fra Dansk Er­hverv vi­ste sid­ste år, at godt halv­de­len af dan­sker­ne kend­te til da­gen. I år var det tal ste­get til fi­re ud af fem dan­ske­re. Sid­ste år var om­sa­et­nin­gen på dan­kort på 1,9 mil­li­ard kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.