Tab­lets med mus­k­ler

BT - - NYHEDER -

TEST end­da med. Man må der­for kon­sta­te­re, at gra­en­sen mel­lem tab­lets og de så­kald­te to i én-com­pu­te­re er un­der opblød­ning – må­ske er den ved helt at for­svin­de. Der­for har vi i den­ne test og­så tre ma­ski­ner med, som kan kø­bes sam­men med ta­sta­tur.

Man kan dog sta­dig ta­le om to seg­men­ter, når det hand­ler om tab­lets i den hø­je en­de, men på en an­den må­de. De ’al­min­de­li­ge tab­lets’ be­nyt­ter iOS el­ler An­droid som sty­re­sy­stem. Den­ne ty­pe ud­vik­ler sig ik­ke sa­er­lig me­get, men har få­et et ydel­ses­løft på al­le pa­ra­me­tre. Den an­den ty­pe er de pc-lig­nen­de tab­lets, som be­nyt­ter det sam­me sty­re­sy­stem som ba­er­ba­re com­pu­te­re: Win­dows 10. De kan bru­ges som er­stat­ning el­ler sup­ple­ment til en ae­g­te ba­er­bar com­pu­ter. Be­ma­erk dog, at dis­se mo­del­ler ko­ster no­get me­re end en ba­er­bar com­pu­ter med sam­men­lig­ne­lig ydel­se og be­styk­ning. Du be­ta­ler alt­så ek­stra for tab­let­for­men.

En yder­li­ge­re ten­dens er, at ska­ermop­løs­nin­gen er ble­vet hø­je­re. Af de ot­te mo­del­ler, vi te­ster her, er der kun to med full HD-op­løs­ning. De øv­ri­ge seks test­del­ta­ge­re har

Det aen­drer ik­ke ved, at den­ne iPad sta­dig er en ret la­ek­ker sag, og i Pro-va­ri­an­ten op­le­ves en­dog me­get kvik, uan­set hvil­ken app du ’ud­sa­et­ter’ den for. Den nye A9X­pro­ces­sor, som og­så fin­des i Ap­ples 12”-mo­del, er en hur­tig­lø­ber, og det kom­bi­ne­ret med den hø­je ska­ermop­løs­ning og ge­ne­relt en ska­erm af me­get høj ka­li­ber gør tab­let­ten per­fekt til un­der­hold­ning og spil. Du vil op­le­ve, at iPad Pro hånd­te­rer al­le ap­ps no­get hø­je­re op­løs­ning, hvil­ket be­ty­der bed­re de­tal­je­ring i bil­le­det – isa­er en for­del ved un­der­hold­ning. Hvil­ket sta­dig er en tab­lets va­e­sent­lig­ste ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se. Så­dan gjor­de vi

Al­le te­ste­de pro­duk­ter får mel­lem én og seks stjer­ner for en ra­ek­ke ud­valg­te egen­ska­ber. Ved be­reg­nin­gen af ’sam­let vur­de­ring’ til­la­eg­ges ka­rak­te­ren for ’ydel­se’ sam­me va­egt som al­le an­dre ka­rak­te­rer til­sam­men. ’Testvin­der’ er te­stens bed­ste pro­dukt sam­let set. ’Bed­ste køb’ er det pro­dukt, som gi­ver bedst va­lu­ta pr. in­ve­ste­ret kro­ne. Nog­le pro­duk­ter får des­u­den an­er­ken­del­sen ’an­be­fa­ler’ for sa­er­lig høj kva­li­tet. me­get hur­tigt, hvis du er vant til en af de bil­li­ge­re tab­lets på mar­ke­det. Alt åb­ner sta­er­kt, og film og spil af­vik­les promp­te. Des­u­den har ska­er­men en dyb­de i far­ver­ne samt en de­tal­je­ring, som er ret va­nedan­nen­de. Se en film på en strea­m­ingtje­ne­ste, og du vil ny­de det flot­te bil­le­de og den fi­ne lydsi­de fra ste­reo­højt­ta­ler­ne, der er pla­ce­ret i hver en­de af chas­si­set.

Vi un­drer os dog sta­dig over, at va­eg­ten skal va­e­re hø­je­re end hos kon­kur­ren­ter i sam­me priska­te­go­ri, for ek­sem­pel te­stens Sams­ung, som end­da er lidt tyn­de­re.

Men mi­nus­punk­ter­ne aen­drer ik­ke ved, at øn­sker du en tab­let med en ska­erm i 10”-na­bo­la­get og er du til iOS-sty­re­sy­ste­met, vil du ik­ke bli­ve skuf­fet over ydel­se – selv­om du må­ske godt kun­ne ta­en­ke dig en frisk de­sig­nover­ra­skel­se. Spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne ta­get i be­tragt­ning er iPad Pro dog ret dyr.

Styr ly­set med din smartp­ho­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.