Leno­vo Yo­ga Tab 3 Pro 10”

BT - - NYHEDER -

3.419 kr. ’Her er un­der­hold­nin­gen sik­ret’ Tab­let­ten er den per­fek­te og ukom­pli­ce­re­de un­der­hold­nings­ma­ski­ne bå­de ude og hjem­me. Hvis du ser film el­ler se­ri­er fra Net­flix el­ler HBO, sker det of­te via en app, og her vil du el­ske den­ne Leno­vo. For ik­ke kun har den en me­get klar og ty­de­lig ska­erm, den har og­så ind­byg­get pro­jektor. End­da en DLP-ty­pe, som er kendt for at ha­ve en bed­re og dy­be­re far­ve­gen­gi­vel­se end de LED-ty­per, som du of­test fin­der ind­byg­get.

Det er ik­ke kun smart, det er me­get smart, for­di det rent fak­tisk kan bru­ges til no­get. Nu er det ik­ke, for­di du skal sa­el­ge dit sto­re tv el­ler din hjem­me­biopro­jektor. Men vi er ae­r­ligt talt im­po­ne­re­de over, hvor godt et bil­le­de vi kun­ne få på en hvid va­eg med Leno­vo. Tryk på knap­pen og vend den lil­le pro­jektor op mod en va­eg, og du får et bil­le­de på mindst 50”, som står med fi­ne, dy­be far­ver og glød. Den er sta­enk­sik­ker Brugt som tab­let i det dag­li­ge ud­ma­er­ker Leno­vo sig ved, at den har en lil­le fod i den ene en­de, som blandt an­det hu­ser før­na­evn­te pro­jektor. Det be­ty­der, at tab­let­ten er let at hol­de i hån­den, men og­så at den ik­ke er helt flad og tynd som de fle­ste kon­kur­ren­ter. Til gen­ga­eld kan du stil­le den i for­skel­li­ge vink­ler, og øverst, li­ge over ska­er­men, fin­der du en højt­ta­ler, der kan spil­le hø­je­re og bed­re end de fle­ste. Igen på grund af den lil­le run­de fod, der er ind­byg­get. Højt­ta­le­ren er i øv­rigt med Dol­by At­mos-lyd, der gi­ver god spred­ning opad.

Vi er ik­ke kun im­po­ne­re­de over pro­jekto­ren og lyden i Yo­ga Tab 3. Den 10” sto­re ska­erm har en be­ta­gen­de glød og dyb­de, og her er den helt på høj­de med de sam­men­lig­ne­li­ge mo­del­ler fra Ap­ple og Sams­ung. Leno­vo kvit­te­rer end­da med en hø­je­re op­løs­ning og der­for og­så med et me­get de­tal­je­ret bil­le­de. Op­løs­nin­gen be­ty­der ik­ke, at ska­er­men over­går de to før­na­evn­te, men den er be­stemt på ni­veau. La­eg i øv­rigt der­til, at den er IP21-cer­ti­fi­ce­ret, hvil­ket be­ty­der, at den er sta­enk­sik­ker.

Ydel­ses­ma­es­sigt er Leno­vo godt med. Den har ik­ke sam­me ha­stig­hed som de to før­na­evn­te test­del­ta­ge­re, men pri­sen er og­så langt la­ve­re. Den har en op­gi­vet bat­te­ri­tid på op til 18 ti­mer, som vi og­så fandt, at den kun­ne kla­re i prak­sis. Det­te plus dens for­mi­dab­le mul­ti­me­di­e­e­gen­ska­ber be­ty­der, at Leno­vo med stor over­le­gen­hed lø­ber med tit­len som ’te­stens bed­ste køb’. In­gen over, in­gen ved si­den af i den­ne test, når pri­sen ve­jes med!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.