Acer Switch Alp­ha 12

BT - - NYHEDER -

10.499 kr. ’Tab­let el­ler pc? – sta­erk i beg­ge rol­ler!’ Acer Switch Alp­ha 12 er født som to-i-én-com­pu­ter, men ta­sta­tu­ret er en ’død’ til­fø­jel­se, der kan klik­kes af og på som med gan­ske al­min­de­li­ge tab­lets. Her får du det med i kø­bet, og det er vel og­så ri­me­ligt, når nu pri­sen er på den for­ker­te si­de af 10.000 kro­ner.

Det er man­ge pen­ge, men så har du og­så en Win­dowstab­let, der na­e­sten har kra­ef­ter som de bed­ste ba­er­ba­re pc’er.

Switch Alp­ha 12 har In­tel Co­re i7-pro­ces­sor, og 12”-ska­erm med me­get høj op­løs­ning, og i det he­le ta­get op­le­ves den ba­re kvik og me­get, me­get la­ek­ker.

Nu er en Co­re i7-pro­ces­sor en ret vild sag at byg­ge ind i en tab­let, og Acer bru­ger da og­så va­e­ske­køling for at hol­de pro­ces­soren no­gen­lun­de ne­de i tem­pe­ra­tur. Og na­tur­lig­vis for at spa­re en lar­men­de bla­e­ser, som el­lers var al­ter­na­ti­vet.

Det er alt­så en tab­let på ste­roi­der, vi har her! Na­evn­te vi og­så en 512 GB stor ssd­disk?

I tab­let­ter­nes ver­den er vi op­pe i ren Fer­ra­ri-klasse!

I prak­tisk brug op­le­ves Switch Alp­ha 12 na­er­mest som en tra­di­tio­nel ba­er­bar Win­dows-pc, når ta­sta­tu­ret er klik­ket på. Ta­ster­ne er ra­re at bru­ge, for de har den helt rig­ti­ge van­dring. Men pla­den un­der kan godt vip­pe lidt, hvis du tryk­ker hårdt. Vi gla­e­der os dog over, at støt­te­fo­den bag­på har en lil­le gum­mi­del ind­byg­get, så fo­den står helt sta­bilt på bor­det. La­ek­ker og prak­tisk de­tal­je. Tung og gav­mild Må­lt som tab­let ale­ne gør kom­bi­na­tio­nen af me­get høj ydel­se, stor ska­erm og Win­dows 10, at Switch Alp­ha 12 kan bru­ges til alt i hjem­met og på far­ten, og det er der­for og­så en ma­ski­ne, vi me­get ger­ne vil eje. De 900 gram gør den til en tung sag i tab­let­sam­men­ha­eng, men det op­ve­jes til ful­de af, at du så har så gav­mildt et ska­er­ma­re­al til rå­dig­hed og ik­ke mindst de na­er­mest ua­ne­de kra­ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.