Sams­ung Ga­laxy Tab S2 SM-T810

BT - - NYHEDER -

4.299 kr. ’For­ny­el­se ef­ter­ly­ses’ Ga­laxy Tab fra Sams­ung er na­e­sten ble­vet et li­ge så sta­er­kt brand som iPad fra Ap­ple. Sams­ung er den pro­du­cent, der har haft størst held med at kon­kur­re­re med Ap­ple på de­sign, funk­tion og ik­ke mindst ydel­se. Den­ne tab­let er på man­ge må­der ble­vet An­droid-ver­de­nens svar på Ap­ples iPad.

Den ny­e­ste til­ga­en­ge­li­ge ud­ga­ve af Ga­laxy Tab gør det godt i kam­pen mod ma­eg­ti­ge Ap­ple. Den er let­te­re, tyn­de­re og end­da bil­li­ge­re end iPad Pro i den­ne test. Nu er Pro-ud­ga­ven af iPad no­get kvik­ke­re end Sams­ung Ga­laxy Tab, men el­lers er de me­get sam­men­lig­ne­li­ge. De har sam­me ska­erm­stør­rel­se og op­løs­ning og om­trent de sam­me mu­lig­he­der, blot med hver sit sty­re­sy­stem.

Sams­ung-tab­let­ten ud­ma­er­ker sig først og frem­mest ved et godt ka­me­ra, og i det he­le ta­get pra­este­rer den sta­bilt. Ap­pli­ka­tio­ner­ne åb­ner hur­tigt, og tab­let­ten er ret god og hur­tig, når man sur­fer på net­tet. Som mul­ti­me­di­e­ma­ski­ne bli­ver den dog over­gå­et af den bil­li­ge­re del­ta­ger fra Leno­vo og te­stens iPad. De to pra­este­rer gan­ske en­kelt bed­re bå­de i lyd- og bil­led­sam­men­ha­eng. Lidt bil­lig i hån­den Di­rek­te sam­men­lig­net med dis­se kon­kur­ren­ter op­le­ves Sams­ung-tab­let­ten lidt bil­lig i hån­den. Det skyl­des blandt an­det, at den er me­get let, og det er jo en for­del, men kva­li­te­ten af over­fla­den er alt­så ik­ke, som den bør va­e­re i den­ne pris­klas­se.

Ga­laxy Tab er på man­ge må­der en rig­tig vel­fun­ge­ren­de tab­let, men pri­sen ha­en­ger ik­ke helt sam­men med kva­li­tet­sind­tryk­ket ge­ne­relt. Sams­ung er en ka­em­pe ak­tør på mar­ke­det, men det­te pro­dukt er lidt ano­nymt. Som med Ap­ple for­plig­ter det at vil­le va­e­re mar­keds­før­en­de, og det er Sams­ung ik­ke la­en­ge­re med Ga­laxy Tab, som tra­en­ger til en kraf­tig op­da­te­ring. Lidt li­ge­som iPad og­så gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.