HP Eli­te x2 1012 G1

BT - - NYHEDER -

14.499 kr. ’Den to­ta­le luksus’ HP Eli­te x2 er te­stens klart dy­re­ste tab­let, men og­så den mest im­po­ne­ren­de. Her er der ta­le om en 12”-tab­let, der har ydel­se på linje med en ul­tra­ba­er­bar com­pu­ter af bed­ste skuf­fe. For selv­om Eli­te x2 kan fun­ge­re som tab­let li­ge­som del­ta­ger­ne fra Sams­ung el­ler en Ap­ple, der kun ko­ster na­e­sten en tred­je­del, så er her ta­le om et pro­fes­sio­nelt pro­dukt, og det er i det lys, den skal be­døm­mes.

Den na­er­me­ste sam­men­lig­ning er Mi­cro­softs luk­suri­ø­se Sur­face-com­pu­ter. Som den­ne kan HP Eli­te x2 kø­bes med og uden ta­sta­tur. Det til­hø­ren­de ta­sta­tur kan klik­kes på ska­erm­de­len, og ved hja­elp af en støt­te­fod, der er smukt in­te­gre­ret og kan vip­pes ud fra bag­pla­den, står ska­er­men godt på bor­det. Ta­sta­tu­rets kva­li­tet er høj, og det er rart at skri­ve på. Det er ik­ke på høj­de med de bed­ste ta­sta­tu­rer i go­de, små ba­er­ba­re com­pu­te­re, men når der li­ge skal skri­ves no­get hur­tigt, kan det sag­tens bru­ges. La­ek­ker fi­nish Den lidt tyk­ke tab­let har en me­get la­ek­ker fi­nish i alu­mi­ni­um, og den 12” sto­re ska­erm står ret flot og med dy­be far­ver og nu­an­cer. Op­løs­nin­gen er kun full HD, men det pas­ser fak­tisk godt til tekst, reg­ne­ark og me­get an­det. Sa­et en film på, og du vil ny­de den dy­be far­ve­gen­gi­vel­se. Den har ik­ke sam­me glans og de­tal­je­ring som te­stens Ap­ple, Leno­vo el­ler Sams­ung, men den er fin. La­eg der­til en lyd­gen­gi­vel­se, som er me­get ho­mo­gen og kom­mer godt ud i lo­ka­let. Men alt­så 14.999 kro­ner med ta­sta­tur – det er no­get af en be­slut­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.