Asus Zen­pad 3S 10 (Z500)

BT - - NYHEDER -

3.699 kr. ’De­sign-tab­let til un­der­hold­ning’ Selv­om Asus med si­ne 430 gram og 5,8 mil­li­me­ter tyk­kel­se ik­ke er den let­te­ste el­ler tyn­de­ste i den­ne test, frem­står den rig­tig flot med sit me­tal­li­ske de­sign og skrå di­a­mantskår­ne kan­ter med me­tal he­le vej­en rundt. Den grå bag­si­de sy­ner flot, og i det he­le ta­get er den­ne Asus en op­lagt tab­let til hjem­me­brug. Den er som byg­get til at lig­ge og py­n­te på et stu­e­bord.

Ska­er­mens hø­je op­løs­ning og sto­re be­tragt­nings­vin­kel be­ty­der, at du har lyst til at se film og op­le­ve an­den un­der­hold­ning på den 9,7” sto­re ska­erm. Ska­er­men har god ro, men sy­ner – selv når lys­styr­ken er på mak­si­mum – som om den er for svag. Når øj­ne­ne li­ge har vaen­net sig til det, op­da­ger du dog, at far­ver­ne har dyb­de og flot nu­an­ce­ring. Det skyl­des isa­er, at ska­er­men er god til at vi­se sort helt sort.

Tab­let­ten er ret kvik, og der er man­ge fi­ne ek­stra­fe­a­tu­res lagt oven i An­droid-sy­ste­met. De gli­den­de over­gan­ge, når du går fra en si­de til en an­den el­ler åb­ner map­per, er ret la­e­kre.

Til gen­ga­eld er det ind­byg­ge­de ka­me­ra lidt af en skuf­fel­se. Far­ver­ne ’gli­der’ lidt og står ik­ke helt ae­g­te.

Skå­ret ind til be­net er Asus en fin lil­le tab­let til al­l­ro­und­brug i hjem­met. Det, sam­men­holdt med en me­re end god­kendt pris, ud­lø­ser en an­be­fa­ling her­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.