Dell La­ti­tu­de 11 5000 (7179)

BT - - NYHEDER -

11.000 kr. ’Tab­let til pro­fes­sio­nelt brug’ La­ti­tu­de 11 fås i man­ge va­ri­an­ter, der al­le bru­ger Win­dows som sty­re­sy­stem, og er du fri­stet af mo­del­len, kan den fak­tisk fås til om­trent den hal­ve pris af den­ne top­mo­del. Uan­set hvil­ken du va­el­ger, får du en over­ra­sken­de tyk tab­let, hvil­ket ik­ke mindst skyl­des en for­holds­vis stor pla­stik­bag­si­de. Den­ne form be­ty­der dog, at Dell-tab­let­ten er let at ha­ve lig­gen­de i skø­det, og bag­pla­den gi­ver og­så en god be­skyt­tel­se, når du har tab­let­ten med på cyk­len, i bi­len el­ler på jobbet. Men det be­ty­der og­så no­get for va­eg­ten.

Tab­let­ten har en ener­gi­ven­lig In­tel M5-pro­ces­sor af sam­me ty­pe, du fin­der i man­ge ul­tra­ba­er­ba­re com­pu­te­re, og du får da og­så en stor 256 GB ssd-disk. Det er kort sagt sam­me ar­ki­tek­tur som i en ba­er­bar com­pu­ter, så du skal kø­be et ta­sta­tur. Der fin­des fle­re mu­lig­he­der, men du skal alt­så la­eg­ge små 1.500 kro­ner oven i den i for­vej­en hø­je pris.

La­ti­tu­de 11 er byg­get til pro­fes­sio­nelt brug, og det op­le­ver du ved, at Dells til­hø­ren­de ta­sta­tur er af me­get høj ka­li­ber, at alt er pak­ket godt ind, så tab­let­ten er be­skyt­tet, og de­sig­net er lidt in­du­stri­elt i or­dets bed­ste be­tyd­ning. Det er et pro­dukt, der hol­der. Ydel­sen er me­get høj og over­gås kun af Acer og HP i den­ne test. Beg­ge dis­se ma­ski­ner er da og­så pris­ma­es­sigt på høj­de med Dell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.