VI­DEN­SKAB.DK Voks­ne la­er­te hur­ti­ge­re end de un­ge

BT - - NYHEDER -

Du har sik­kert hørt det før: Du skal la­e­re så me­get som mu­ligt, når du er så ung som mu­ligt. Man kan nem­lig ik­ke la­e­re en gam­mel hund nye tri­ck. Men den på­stand pas­ser ik­ke helt, hvis man skal tro et stu­die fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don. Her var un­ge voks­ne nem­lig bed­re end un­ge te­e­na­ge­re til at la­e­re at ra­e­son­ne­re ab­strakt.

Og re­sul­ta­ter­ne lig­ger fak­tisk fint i tråd med den viden, for­sker­ne al­le­re­de har om vo­res kog­ni­ti­ve ev­ners ud­vik­ling, for­kla­rer Ha­na Malá Ryt­ter, som er lek­tor i kog­ni­tion- og neu­ro­p­sy­ko­lo­gi ved In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Den for­re­ste del af hjer­nen, den pra­e­fron­tale cor­tex, som har me­get med ra­e­son­ne­ring at gø­re, mod­nes først fa­er­dig i mid­ten af 20’er­ne,« forta­el­ler Ha­na Malá Ryt­ter. Al­le blev bed­re I stu­di­et skul­le un­ge og voks­ne blandt an­det øve sig i at fin­de ab­strak­te sam­men­ha­en­ge imel­lem for ek­sem­pel sym­bo­ler og fi­gu­rer. Det er den slags op­ga­ver, som man of­te og­så bru­ger i in­tel­li­gen­stest.

Men det var ik­ke kun de voks­ne, der fik no­get ud af tra­e­nin­gen. Ef­ter tre uger med 10-mi­nut­ters tra­e­nings-ses­sio­ner på in­ter­net­tet steg al­le for­søgs­per­so­ner­nes re­sul­ta­ter be­ty­de­ligt.

»Det skri­ger til him­len og si­ger, at hvis du ar­bej­der for sa­gen, så bli­ver du fak­tisk bed­re,« si­ger Ha­na Malá Ryt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.