Film­ret­tig­he­der solgt til USA

BT - - KULTUR -

SUC­CES Tho­mas Ry­da­hl vandt al­le­re­de som gym­na­sie­e­lev en novel­le­kon­kur­ren­ce. »Jeg var så ar­ro­gant, at jeg tro­e­de, at så var vej­en ba­net til det sto­re gen­nem­brud. Det er det bå­de go­de og dår­li­ge ved ung­dom­men: det dår­li­ge at man tror, at man kan alt – det go­de er gåpå­mod og tro på sig selv,« si­ger Ry­da­hl.

Se­ne­re la­er­te han på den hår­de må­de, at ma­nuskrip­ter ik­ke nød­ven­dig­vis bli­ver mod­ta­get med trom­pet­fan­fa­rer på de sto­re for­lag. Han gik på for­fat­ter­sko­len og la­er­te en mas­se om at skri­ve. Fle­re pri­ser »Man la­e­rer ik­ke no­get om li­vet ved at gå på for­fat­ter­sko­len, men man la­e­rer me­get om at skri­ve,« si­ger han.

I de mel­lem­lig­gen­de år har han bl.a. ar­bej­det som tekst­for­fat­ter, ind­til det lil­le for­lag Binds­lev tog den før­ste ro­man ’Ere­mit­ten’.

Den er i dag over­sat til fem­seks sprog, har mod­ta­get fle­re pri­ser og over­va­el­den­de an­mel­del­ser, bl.a. i New York Ti­mes. Film­ret­tig­he­der­ne er solgt til et ame­ri­kansk sel­skab.

»Min hovedperson Er­hard er in­spi­re­ret af en taxa­chauf­før, der har et helt an­der­le­des liv end mit eget, som den­gang hand­le­de om at smø­re mad­pak­ker og kø­be ind. Det skal lig­ge fjer­nt fra mig, når jeg skri­ver. Det fa­sci­ne­rer mig, at han er en bøv­let ka­rak­ter med kant,« si­ger Tho­mas Ry­da­hl.

Han la­e­ser ger­ne for­fat­te­re som Di­ck­ens, Stephen King, Don DeLil­lo og Paul Au­ster.

Den nye ro­man ’De sav­ne­de’ har al­le­re­de få­et flot­te an­mel­del­ser i We­e­ken­da­vi­sen, Jyl­lands-Po­sten og Nord­jy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.