Så­dan har vi aen­dret os

BT - - TV / RADIO -

VILD MED DANS Når man har til­bragt na­e­sten hver vå­gen ti­me sam­men med sin dan­se­part­ner i fi­re må­ne­der, ska­ber det nog­le ene­stå­en­de ven­ska­ber og en per­son­lig ud­vik­ling, man kan bru­ge fremad­ret­tet – og­så ef­ter Vild med dans. Det kan de to fi­na­le­par, der fre­dag af­ten dy­ste­de om vin­der­tit­len i kon­kur­ren­cen, skri­ve un­der på.

»Mil­le har set si­der af mig, og jeg har set si­der af Mil­le, som ik­ke ret man­ge an­dre men­ne­sker har op­le­vet. Det fø­les jo som om, vi har va­e­ret gift i ti år. Det ven­skab, vi har få­et un­der­vejs, er jo fuld­sta­en­dig unikt,« forta­el­ler den pro­fes­sio­nel­le dan­ser Mads Vad om sit part­ner­skab med sku­e­spil­le­ren.

Mil­le Di­ne­sen og Mads Vad måt­te fre­dag af­ten se sig slå­et af bok­se­ren Sa­rah Ma­h­foud og part­ne­ren Morten Kjeld­gaard, der vandt tro­fa­e­et. Det aen­drer dog ik­ke på, at der er me­get, sku­e­spil­le­ren har la­ert, me­ner Mads Vad. Ge­nert­he­den er va­ek Han kan ty­de­ligt se, hvor Mil­le Di­ne­sen har aen­dret sig mest gen­nem de sid­ste fi­re må­ne­ders dan­se­tra­e­ning. Den ge­nert­hed, som sku­e­spil­le­ren hav­de til at be­gyn­de med, er helt for­s­vun­det, me­ner han.

»Hun hav­de jo me­get sva­ert ved at kig­ge mig i øj­ne­ne, når jeg gjor­de al­le mu­li­ge la­e­kre ting, men nu smi­der hun ba­re uden ha­em­nin­ger og er på,« ud­dy­ber han.

Sku­e­spil­le­ren selv forta­el­ler, at hun ta­ger en mas­se med sig fra dan­se­tra­e­nin­gen.

»Jeg har jo la­ert at dan­se me­re end 10 dan­se, og så har jeg la­ert at va­e­re i min krop på en helt an­den må­de end før,« fort­sa­et­ter hun.

Bok­se­ren Sa­rah Ma­h­foud, der nu kan kal­de sig Vild med dans-vin­der, kan og­så nik­ke gen­ken­den­de til at Hun hav­de jo me­get sva­ert ved at kig­ge mig i øj­ne­ne, når jeg gjor­de al­le mu­li­ge la­e­kre ting, men nu smi­der hun ba­re uden ha­em­nin­ger og er på ha­ve la­ert sin krop at ken­de på en helt ny må­de end før showet, og der­u­d­over er hun og­så ble­vet bed­re til at hånd­te­re pres­se­de si­tu­a­tio­ner.

»Man la­e­rer ge­ne­relt sig selv lidt bed­re at ken­de, og det med at stå på gul­vet for­an så man­ge men­ne­sker og at skul­le pra­este­re fre­dag ef­ter fre­dag, det gør i hvert fald ik­ke én til et sva­ge­re men­ne­ske,« si­ger bok­se­ren.

Hen­des la­e­re­me­ster og dan­se­part­ner Morten Kjeld­gaard er helt enig med hen­de og pe­ger og­så på, at den må­de Sa­rah Ma­h­foud hånd­te­rer nye op­ga­ver på, er no­get, han vil ta­ge med sig vi­de­re fremad­ret­tet.

»Jeg sy­nes tit, at jeg i mit fag op­le­ver, at folk si­ger, at der er no­get, de ik­ke kan. Sa­rah har den indstil­ling, at man så­dan set kan alt, man skal ba­re få krop­pen til at gø­re det,« si­ger han. REALITY Man­dag af­ten mi­ste­de re­a­li­ty­stjer­nen Lin­se Kes­sler og hen­des bror, bok­se­ren Mik­kel Kes­sler, de­res mor Ann Pa­tri­cia Chri­sti­an­sen, bed­re kendt som Mop­per, til en al­vor­lig syg­dom. Si­den da er det va­el­tet ind med kon­do­len­cer fra dan­ske­re, der er ble­vet be­rørt af den 78-åri­ge Mop­pers plud­se­li­ge død.

Men det er ik­ke de ene­ste be­ske­der, Lin­se Kes­sler har mod­ta­get i den for­gang­ne uge. Man­ge be­kym­re­de fans af Bryg­gen-fa­mi­li­en har ef­ter­lyst et svar på, hvad der er ble­vet at Mop­pers hund, Tanja, ef­ter hen­des bort­gang.

Der­for har Lin­se Kes­sler følt sig for­plig­tet til at skri­ve en be­ro­li­gen­de op­da­te­ring om Tanjas si­tu­a­tion på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram.

»Rig­tig man­ge spør­ger til Mop­pers hund­epi­ge Tanja, og jeg kan med gla­e­de forta­el­le, at hun er i de al­ler­bed­ste ha­en­der og om­gi­vel­ser,« for­sik­rer Lin­se Kes­sler i op­sla­get.

Si­den Mop­per blev ramt af syg­dom for et halvt år si­den, har Lin­se Kes­sler ta­get sig godt af Tanja.

»Så snart vi kom ud på ga­den, hav­de hun kun én ting i ho­ve­d­et: Hjem til Mop­per, og hun stak fak­tisk af og løb hjem til Mop­pers op­gang,« skri­ver reality-stjer­nen. LØSNINGER til op­ga­ver si­de 30: Nem: 8, Mel­lem: 58, Sva­er: 10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.