Rigs­po­li­ti­et: Man­ge fle­re sa­ger

BT - - SØNDAG -

At bli­ve ud­sat for dat­ings­vin­del er for­bun­det med så me­get skyld og skam, at Rigs­po­li­ti­et blot ser et få­tal af sa­ger­ne. Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra juri­disk chef i Na­tio­nalt Cy­ber Cri­me Cen­ter hos Rigs­po­li­ti­et Ka­te Ja­cquerot, der va­re­ta­ger den slags kri­mi­na­li­tet.

’’

»Der er in­gen tvivl om, at der er et ka­em­pe mør­ket­al in­den­for det her kri­mi­na­li­tets­fa­eno­men, sim­pelt­hen for­di der er så stor en grad af skyld og skam for­bun­det med, at man hop­per på så­dan et svin­delnum­mer,« si­ger Ka­te Ja­cquerot.

Hos Cy­ber Cri­me Cen­ter mod­ta­ger de år­ligt lidt un­der 50 sa­ger om dat­ings­vin­del, som har va­e­ret kon­stant i lø­bet af de sid­ste tre år. Her la­eg­ger de hel­ler ik­ke skjul på, at det rent ef­ter­forsk­nings­ma­es­sigt kan va­e­re sva­ert at fin­de frem til bag­ma­en­de­ne bag dat­ings­vin­del, dels for­di det of­te er pro­fes­sio­nel­le, som gem­mer sig bag kryp­te­rings- og ano­ny­mi­se­rings­va­er­k­tø­jer, dels at der i nog­le til­fa­el­de er så me­get egen skyld in­vol­ve­ret, at det ik­ke kan for­føl­ges straf­fe­ret­ligt.

»Det kan va­e­re sva­e­re sa­ger at af­gø­re, for­di de in­vol­ve­re­de i nog­le til­fa­el­de godt ved, at de sen­der pen­ge ud i den blå luft, men de gør det, for­di de hå­ber, at det er en rig­tig per­son i den an­den en­de,« si­ger Ka­te Ja­cquerot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.