Lis 100.000 kr.

Lis Dau­gaard

BT - - SØNDAG -

Hans Pe­ter Mad­sen

NI­da Guld­ba­ek Arent­sen år først man har sendt pen­ge én gang, så sid­der man i sak­sen.« Så­dan ly­der det fra 68-åri­ge Lis Dau­gaard, som har va­e­ret i klø­er­ne på en dat­ings­vind­ler. Til­ba­ge i 2013 møder hun man­den ’Ro­bert Alek­s­an­dar’ på dat­ing­hjem­mesi­den Dat­ing.dk, som hun fo­rel­sker sig i – men han vi­ser sig at va­e­re en svind­ler, som fra­nar­rer hen­de 94.000 kro­ner. »Jeg fik knust mit hjer­te, fuld­sta­en­digt. Man har jo fo­rel­sket sig, el­lers kun­ne man jo al­drig drøm­me om at sen­de pen­ge til en, som man ik­ke ken­der,« si­ger Lis Dau­gaard.

Dat­ings­vin­del har iføl­ge on­li­ne­forum­met dat­ings­vin­del.dk, der har va­e­ret i kon­takt med om­kring 70 dan­ske ma­end og kvin­der, ko­stet dan­ske­re over 10 mil­li­o­ner kro­ner. Det er ty­pisk mi­dal­dren­de kvin­der, som gen­nem on­li­nedat­ing­por­ta­ler som Dat­ing.dk kom­mer i kon­takt med pro­fes­sio­nel­le svind­le­re, der ud­nyt­ter kvindernes fø­lel­ser til at kom­me i pen­ge­pun­gen på dem.

’Skrev trus­ser­ne af’

Det ske­te og­så for Lis Dau­gaard. 15 år ef­ter sin skils­mis­se ta­enk­te hun, at hun ger­ne vil­le mø­de en mand. Hun op­ret­te­de en pro­fil på Dat­ing. dk, hvor hun blev kon­tak­tet af ’Ro­bert Alek­s­an­dar’, der pra­e­sen­te­re­de sig som EU-diplo­mat. De ud­veks­ler mailadres­ser og be­gyn­der at skri­ve lan­ge be­ske­der sam­men. Iføl­ge Lis Dau­gaard er han ’ski­de dyg­tig’ og han ’skri­ver sim­pelt­hen trus­ser­ne af mig’.

»Han skri­ver en mas­se om sig selv, sva­rer på mi­ne spørgs­mål; han gi­ver mig sim­pelt­hen så me­get op­ma­er­k­som­hed, og han sen­der cho­ko­la­de og blom­ster, rin­ger mig op he­le ti­den – så­dan står det på i en må­ned, før pen­ge bli­ver in­vol­ve­ret.«

En dag rin­ger ’Ro­bert Alek­s­an­dar’ til Lis Dau­gaard og si­ger, ’jeg har luk­ket min dat­ing­pro­fil, for­di jeg tror, jeg har fun­det den jeg vil ha’, jeg tror, at du er den kvin­de, jeg skal ha­ve’, og Lis Dau­gaard er solgt.

»Jeg blev helt blød in­de­ni. Han skrev sig ind i hjer­tet på mig, og han var en flot fyr,« si­ger Lis Dau­gaard. Men kort ef­ter be­gyn­der sam­ta­ler­ne at ta­ge en ny drej­ning. ’Ro­bert Alek­s­an­dar’ kom­mer he­le ti­den i pro­ble­mer og skal bru­ge pen­ge. Lis Dau­gaard er fo­rel­sket, og trods en stil­le alarm­klok­ke i bag­ho­ve­det over­fø­rer hun 16.000 kro­ner til ’Ro­bert Alek­s­an­dar’.

’’

Duk­ker al­drig op

Han kom­mer dog he­le ti­den i pro­ble­mer, og før Lis Dau­gaard op­da­ger, at hun er ble­vet godt og grun­digt nar­ret, har hun over­ført 94.000 kro­ner til svind­le­ren samt hans ad­vo­kat. Ti­ø­ren fal­der, da Lis Dau­gaard står i Kastrup luft­havn og ven­ter på at mø­de ’Ro­bert Alek­s­an­dar’, som dog al­drig duk­ker op.

’Ro­bert Alek­s­an­dar’ fin­des slet ik­ke, bil­le­der­ne er tyv­stjå­let fra in­ter­net­tet, og alt ty­der på, at Lis Dau­gaard er ble­vet ud­sat for en or­ga­ni­se­ret ring af dat­ings­vind­le­re, som en grup­pe ma­end i Lon­don står bag.

»Det var en for­fa­er­de­lig si­tu­a­tion, det var fryg­te­lig skam­fuldt, og he­le vej­en hav­de jeg jo en lam­pe i bag­ho­ve­det, som ad­va­re­de mig, men den vil­le jeg jo ik­ke hø­re,« si­ger Lis Dau­gaard.

’Svind­lerj­agt’ på Ka­nal 5 sa­et­ter i af­ten fo­kus på de of­re, som er ble­vet fra­nar­ret tu­sind­vis af kro­ner i ka­er­lig­he­dens navn. I pro­gram­met møder vi Lis Dau­gaard, men og­så den ano­ny­me ’Git­te’, som er ble­vet fo­rel­sket i den en­gel­ske mand ’Ri­chard Evans’, som hun og­så mød­te på hjem­mesi­den dat­ing.dk, og som hun på et tids­punkt har over­ført 25.000 kr. til.

| hanm@ber­ling­s­ke­me­dia.dk | Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.