DAT­INGS­VIN­DEL P

BT - - SØNDAG -

å de dan­ske dat­ing­hjem­mesi­der gem­mer sig et utal af fal­ske pro­fi­ler, blan­det med de se­ri­ø­se pro­fi­ler. Bag de fal­ske pro­fi­ler er der pro­fes­sio­nel­le svind­le­re, som hen­ven­der sig til ka­er­lig­heds­sø­gen­de ma­end og kvin­der. • Ef­ter gan­ske få da­ge øn­sker svind­le­ren at flyt­te kon­tak­ten til en pri­vat e-mail, hvor­ef­ter de over­da­en­ger of­fe­ret med smi­ger og kom­pli­men­ter, per­son­li­ge op­lys­nin­ger og op­ma­er­k­som­hed. • Kort ef­ter be­gyn­der sam­ta­ler­ne at hand­le om pen­ge, og svind­le­ren kan ek­sem­pel­vis fin­de på at be­de om et PO­LI­TIETS RÅD

Har

lån el­ler pen­ge til en fly­rej­se. • For at of­fe­ret skal fø­le sig me­re tryg, sen­der svind­le­ren of­te en ko­pi af sit pas og en ko­pi af en check i ban­ken. • Svind­le­ren spil­ler of­fe­ret ud med dår­lig samvit­tig­hed, trus­ler osv. for at få of­fe­ret til at over­fø­re så man­ge pen­ge som mu­ligt gen­nem ek­sem­pel­vis Western Uni­on.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.