Luksus­liv til søs i

BT - - REJSER -

GRA­E­KEN­LAND rø­de ro­sen­bla­de og da­em­pet lys. Ma­er­ker den su­sen­de vind og lyt­ter til lyden af ya­ch­ten, der bry­der ha­vets over­fla­de. Vi snak­ker af en el­ler an­den ufor­klar­lig grund da­em­pet til hin­an­den, alt imens vi kig­ger på stjer­ner­ne, som spil­le­de vi ho­ved­rol­ler­ne i en ro­man­tisk ko­me­die. Fem­stjer­net ya­cht De to iden­ti­ske ya­chts ’SeaDream I’ og ’SeaDream 2’ hø­rer til i den mind­ste og mest luk­suri­ø­se klasse in­den for kryd­stogt­ver­de­nen. Når de er fuldt boo­k­et, sej­ler de med 112 ga­e­ster og en be­sa­et­ning på 94 per­so­ner, der er klar til at ser­vi­ce­re. Og den for­de­ling kan be­stemt ma­er­kes om bord. For­hol­det mel­lem ga­ester­ne bli­ver hur­tigt ven­ska­be­ligt med fa­el­les­ud­flug­ter, mid­da­ge og af­ten­co­ck­tails. Og det ta­ger ik­ke tje­ner­ne me­get me­re end én dag at la­e­re dit navn, dit hjem­land og selv­føl­ge­lig di­ne kuli­na­ri­ske pra­e­fe­ren­cer at ken­de.

Det er dog ik­ke i de de­tal­jer, at for­skel­len på SeaDream og de lig­nen­de re­de­ri­er skal fin­des. Ven­ska­be­lig stem­ning og dyg­ti­ge tje­ne­re fin­der man overalt i kryd­stogt­bran­chens luk­suri­ø­se fem­stjer­ners seg­ment. Nej, det er sel­ve livs­sti­len, der er an­der­le­des. Det her med »ya­ch­ting, not cru­i­sing«, som SeaDream yn­der at si­ge. Glem alt om fyld­te dags­pro­gram­mer med ind­hold fra mor­gen til af­ten, ob­liga­to­ri­ske bri­e­fings på kom­men­de desti­na­tio­ner og lan­ge ’an­no­un­ce­ments’ i højt­ta­ler­ne. Ba­re slap af, og va­er til. Tag en shutt­lebåd i land om mor­ge­nen, vend til­ba­ge til ski­bet for at spi­se frokost, og for­lad så ski­bet igen for en ef­ter­mid­dag i land. El­ler bliv he­le da­gen om bord, stå på vand­ski, drøn rundt på vandscoo­ter, el­ler slap af ved po­o­len. Van­dre­tur i klip­per­ne SeaDream op­sa­et­ter alt­så ram­mer­ne for en luksus­fe­rie til søs. Det ene­ste, du skal gø­re, er at fyl­de dem ud. Og uan­set hvad din al­der, in­ter­es­ser og kon­di­tion si­ger, er du sik­ker på at få en her­lig stund. Men det stil­ler og­så krav til dig som ga­est. Du skal selv va­e­re i stand til at fin­de Det er li­ge pra­e­cis det, jeg kan li­de ved ik­ke at ha­ve fle­re ga­e­ster med om bord. At jeg kan pri­o­ri­te­re at la­ve så­dan en tur her kun med jer. Så fin­der jeg nok på no­get an­det med de an­dre en an­den dag

Hay­den, Cru­i­se Di­rector

in­for­ma­tio­ner og tips om desti­na­tio­ner­ne, hvis du vir­ke­lig vil dyk­ke ned i lo­kal­li­vet el­ler fin­de de bed­ste stran­de rundt om­kring. Som ek­sem­pel­vis på kryd­stog­tets dag to, hvor ’SeaDream I’ la­eg­ger til ud for den lil­le, af­lan­ge klip­peø Hy­dra.

Øen er så lil­le, stejl og sna­e­ver, at al­le mo­tor­kø­rer­tø­jer er for­budt. I ste­det bru­ger de om­trent 2.500 be­bo­e­re ae­s­ler til at trans­por­te­re sig selv og de­res ting rundt. Det he­ste­lig­nen­de dyr er da og­så det før­ste, der møder os, da vi tra­e­der af shutt­lebå­den og sa­et­ter fød­der­ne på gra­esk øland. Men vi la­der os ik­ke fri­ste af en tur på ae­sel­ryg. Vo­res cru­i­se di­rector, Hay­den, har nem­lig ar­ran­ge­ret en frisk van­dre­tur for et lil­le du­sin ga­e­ster til en hvid­ma­let stenkir­ke langt op­pe i Hy­dras klip­peland­skab. Og som han si­ger:

»Det ta­ger ae­s­ler­ne dob­belt så lang tid at kom­me derop, som det ta­ger os på gå­ben, for­di øen er så stejl.«

So­len ka­ster var­me stråler ned fra en klar blå him­mel, hvil­ket re­sul­te­rer i en tem­pe­ra­tur på den go­de si­de af 30 gra­der. Sve­den hag­ler af os, som vi stil­le, men sta­bilt, ta­ger skridt mod top­pen af Hy­dra. Hver gang klip­pe­stien ta­ger et sving, åb­ner nye ud­sig­ter sig, og langs de få pas­sa­ger om­fav­net af tra­e­er kan vi hø­re gra­es­hop­per­ne sum­me. Ef­ter godt to ti­mers van­dring når vi frem til kir­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.