Det gra­e­ske øhav

BT - - REJSER -

Vi sa­et­ter os ned, hvi­ler fød­der­ne og drik­ker no­get vand. Hay­den står som den ene­ste for­an os. Han la­ver en hur­tig op­ta­el­ling med fin­gre­ne.

»Fem. Okay, så var der al­li­ge­vel tre, der måt­te ven­de om,« kon­sta­te­rer han. En af del­ta­ger­ne gør op­ma­er­k­som på, at van­drin­gen og­så var ret så stejl. Hay­den smi­ler.

»Det er li­ge pra­e­cis det, jeg kan li­de ved ik­ke at ha­ve fle­re ga­e­ster med om bord. At jeg kan pri­o­ri­te­re at la­ve så­dan en tur her kun med jer. Så fin­der jeg nok på no­get an­det med de an­dre en an­den dag,« si­ger han.

Ef­ter vand­pau­sen be­gyn­der vi nedstig­nin­gen. Det går (sjovt nok) me­get let­te­re. Da vi når ned igen, slår vi et smut ad den sno­e­de vej mod ven­stre. Ad­skil­li­ge men­ne­sker, lo­ka­le som turi­ster, har ind­ta­get klip­per­ne langs van­det. Der ba­des og so­les. Vi til­slut­ter os dem og hop­per en tur i bøl­ger­ne. Gour­met til havs Se­ne­re cru­i­ser ’SeaDream I’ en tur rundt om øgrup­pen Kykla­der­ne. De lidt over 50 øer da­ek­ker til­sam­men samt­li­ge ta­en­ke­li­ge be­hov for fe­ri­e­hungren­de dan­ske­re. Der er de stil­le med hi­sto­ri­ske monu­men­ter, så­som Pa­ros. Der er øer som My­ko­nos, hvor de un­ge og ri­ge fe­ster døg­net rundt, og så er der al­le de char­me­ren­de per­ler imel­lem, som f.eks. Hy­dra og Sif­nos. Men selv om øer­ne er for­skel­li­ge, min­der de på sin vis og­så om hin­an­den: klip­pe­de land­ska­ber, stran­de ved al­le bug­ter, hvid­kal­ke­de hu­se med blå de­tal­jer og små, eks­klu­si­ve bu­tik­ker.

Det sam­me kan si­ges om ga­stro­no­mi­en om bord på ’SeaDream I’. En af­veks­len­de me­nu til­pas­set da­gens til­ga­en­ge­li­ge råva­rer. Ni­veau­et er højt, og køk­ke­net har op­nå­et ad­skil­li­ge kårin­ger som bed­ste cu­i­si­ne til søs. Film un­der åben him­mel På tog­tets fjer­de dag ser­ve­res der ’Me­nu De­gu­sta­tion Din­ner’ i ski­bets re­stau­rant. En sa­er­lig af­ten, hvor chef­kok On­drej Hav­li­cek har sam­men­sat ot­te eks­pe­ri­men­te­ren­de ret­ter med ud­søg­te råva­rer og stor per­son­lig­hed. Den før­ste kal­der han for ’L’oeuf Pou­le Au Cavi­ar Sur­pri­se’ – en hul ae­g­ge­skal, hvor blom­me og hvi­de er blen­det sam­men og top­pet med sort kavi­ar. Kom­bi­na­tio­nen sprin­ger på tun­gen. Og det kra­e­ver ik­ke man­ge blik­ke rundt på re­stau­ran­tens ga­e­ster for at kon­klu­de­re, at On­drej har ramt plet. Af­te­nen fort­sa­et­ter med først en hum­me­ran­ret­ning, si­den to tal­ler­ke­ner med kød, før vi slut­ter af med en uover­truf­fen cho­ko­la­de­fon­dant. Til sidst kom­mer chef­kok­ken selv rundt til ga­ester­ne for at hø­ste ris og ros. En ae­l­dre her­re ved si­de­bor­det op­sum­me­rer det me­get godt:

»You had me at the kavi­ar egg.« Ef­ter mid­da­gen går folk så småt hver til sit. Nog­le går mod de­res ka­hyt­ter for at få en god nats søvn, før nye op­le­vel­ser ban­ker på. An­dre går mod co­ck­tail­ba­ren på øver­ste da­ek, og an­dre igen sa­et­ter kur­sen mod ski­bets ka­si­no. Selv går vi mod po­ol­da­ek­ket, hvor der den­ne af­ten vi­ses film på storska­erm un­der åben him­mel. Den ny­e­ste ud­ga­ve af ’Star Wars’. Kun få an­dre ga­e­ster va­el­ger at slut­te sig til. Vi når li­ge at sa­et­te os til ret­te i sto­le­ne og ind­lej­re os i den in­ti­me stem­ning, før en bar­ten­der kom­mer hen til os.

»God­af­ten! Og hvad må jeg så til­by­de jer at drik­ke til fil­men?«

Fem mi­nut­ter se­ne­re skå­ler vi i whi­sky sour og kig­ger på stjer­ner. Først kri­gen på la­er­re­det og ef­ter­føl­gen­de de ly­sen­de af slagsen på him­len, som vi og­så gjor­de det få da­ge si­den. Men det fø­les langt fra kli­ché­fyldt. Det er ba­re ya­cht-li­vet på ’SeaDream I’, vi ud­le­ver. Det er af­slap­pet. Det er ae­g­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.