Mø­re lø­ver mo­ste Lyng­by

En flok tra­et­te FCK-spil­le­re var hel­di­ge med at slå fa­vo­ritdra­e­ber­ne fra Lyng­by, der må ae­r­gre sig hvi­de og blå over for­spild­te mu­lig­he­der

BT - - SPORTEN - Jep­pe Pe­der­sen | jepp@spor­ten.dk

Yous­sef Touh-Touh-Touh gjal­de­de det fra FCKs fans på ude­ba­ne­af­snit­tet. Ma­rok­ka­ne­ren score­de nok en gang og er i bla­en­den­de form for ti­den. Med nøj­ag­tig sam­me op­stil­ling som i midt­u­gens Cham­pions Le­agu­e­kamp mod Por­to stil­le­de FC København til start mod Lyng­by.

En be­slut­ning de van­te re­ser­ver på FCKs ba­enk, Kas­per Kusk og Tho­mas Dela­ney-af­lø­se­ren, Ján Gre­gus, må ha­ve sid­det og re­vet sig i hå­ret over.

Det blåkla­ed­te hjem­me­hold, Lyng­by, er kendt i Su­per­liga­en som fa­vor­ti­dra­e­ber­ne med sej­re over top­hol­de­ne, Brønd­by, FC Midtjyl­land og det se­ne­ste års sølvvin­de­re, Søn­derjy­ske. Men de for­må­e­de ik­ke at fø­je FCK til den li­ste, da de tab­te med 0-1.

Der var el­lers go­de mu­lig­he­der i kam­pen, hvor lø­ver­ne fra FCK vir­ke­de men­talt tra­et­te fra start.

Ef­ter blot fi­re mi­nut­ter be­gik FCKs sven­ske mid­ter­for­sva­rer, Erik Jo­hans­son, et klod­set fris­park på kan­ten af fel­tet. De lang­som­me gen­gi­vel­ser vi­ste end­da, at kam­pens dom­mer, Jør­gen Daug­b­jerg Bur­chardt, skul­le ha­ve dømt straf­fes­park i ste­det. Og ba­re et mi­nut se­ne­re fik den sven­ske mid­ter­for­sva­rer end­nu en men­tal kort­slut­ning, da han spil­le­de bol­den i blin­de til­ba­ge til Ro­bin Ol­sen i må­let. Afle­ve­rin­gen blev dog op­s­nap­pet af en år­vå­gen Kim Ojo, der run­de­de Ro­bin Ol­sen, men send­te bol­den for­bi et tomt mål. In­ef­fek­ti­vi­tet ko­ster Som den stør­ste kli­ché si­ger, ko­ste­de det Lyng­by at va­e­re in­ef­fek­ti­ve.

Yous­sef Tou­touh score­de et par mi­nut­ter ef­ter, da Lyng­bys nor­ske kant­spil­ler, Kri­stof­fer Larsen, mi­ste­de bol­den på mid­ten af ba­nen. Benja­min Ver­bic op­s­nap­pe­de kug­len og drib­le­de ned mod Jesper Han­sen i Lyng­bys mål. Slove­ne­ren blev ned­lagt på kan­ten af fel­tet, men Yous­sef Tou­touh over­tog bol­den, run­de­de Jesper Han­sen og tril­le­de bol­den i sneg­le­fart mod stre­gen. Her fik Ras­mus Falk på ge­ni­al vis ska­er­met af, så in­gen Lyng­by for­sva­re­re kun­ne nå bol­den, der end­te i må­let. Et hel­digt mål er­kend­te Yous­sef Tou­touh ef­ter kam­pen.

»Det var ik­ke me­nin­gen, jeg skul­le sco­re. Men nog­le gan­ge er man hel­dig, og isa­er når man prø­ver og prø­ver. Det var en af­le­ve­ring ind mod mid­ten, men hel­dig­vis gik den ind,« sag­de Yous­sef Tou­touh, der kun­ne gla­e­de sig over sin fem­te sa­e­sonscor­ing i Su­per­liga­en. En sa­e­son, der lig­ner ma­rok­ka­ne­rens bed­ste i sin FCK-tid.

»Før i ti­den har jeg va­e­ret uhel­dig med ska­der. Hver gang det er be­gyndt at gå godt, er jeg ble­vet ska­det, men nu har jeg ik­ke va­e­ret ska­det i lang tid, og det gi­ver mig en enorm selv­til­lid. Det, at du kan spil­le kon­ti­nu­er­ligt, er rig­tig fedt. Jeg skal ba­re fort­sa­et­te så­dan her. Jeg fø­ler, at jeg er ved at nå mit hø­je­ste ni­veau igen,« si­ger dansk-ma­rok­ka­ne­ren, der end­nu har til go­de at spil­le på det dan­ske lands­hold. Men mon ik­ke land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de snart bør over­ve­je at ind­kal­de og lå­se Tou­touh, der tid­li­ge­re har snak­ket om at spil­le for Ma­rok­ko.

Trods ka­empe­chan­cer i beg­ge en­der og sto­re red­nin­ger af FCKs Ro­bin Ol­sen, der var ba­nens bed­ste, fik Lyng­by ik­ke sco­ret.

Lyng­bys ch­eftra­e­ner, David Ni­el­sen, var der­for og­så util­freds ef­ter kam­pen.

»Jeg er til­freds med det kamp­bil­le­de, vi ska­ber. Vi er et 1. di­vi­sions­hold med et par su­per­lig­a­spil­le­re, mens de må­ske er blandt Eu­ro­pas 16 bed­ste hold. Men det er os, der pres­ser dem til sidst, og dem, der stil­ler sig dybt ned og le­ver på kon­tra. Jeg sy­nes, vi vi­ser en stor styr­ke der,« sag­de David Ni­el­sen, der var gra­e­de­fa­er­dig over FCKs lidt hel­di­ge mål.

»Det mål, vi luk­ker ind, er som ta­get ud fra en gy­ser­film. Det var helt for­fa­er­de­ligt,« sag­de David Ni­el­sen.

FCKs tra­e­ner, Stå­le Sol­bak­ken ro­ste sam­ti­dig mat­chvin­der, Yous­sef Tou­touh, men me­ner sta­dig, at han mang­ler én ting i sit spil.

»Tou­touh mang­ler ba­re at kun­ne stå di­stan­cen i en hel kamp. Jeg sy­nes, at han dør lidt til sidst, så det skal han sta­dig ar­bej­de med. Han har li­ge­som Dela­ney ta­get sto­re skridt. Det er før­ste gang, at han ik­ke har va­e­ret ska­det i en sa­e­son, så det har gi­vet ham fle­re kra­ef­ter,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken ef­ter kam­pen.

I pau­sen mar­ke­re­de FCKs fans de­res util­freds­hed mod DBU, da de fy­re­de op for ro­mer­lys og vi­ste et ban­ner med or­de­ne: ’DBU: Stop hek­sej­ag­ten, in­den hek­sen op­sø­ger jer’. En ty­de­lig re­fe­ren­ce til DBU, der i den­ne sa­e­son har gi­vet bø­der til fle­re su­per­liga­klub­ber for at fejre fyr­va­er­ke­ri på de so­ci­a­le me­di­er.

FCK er med sej­ren kun én kamp fra at tan­ge­re klub­bens egen re­kord for flest su­per­liga­kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag. Den ly­der på 21.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.