For­ga­e­ves per­le

BT - - SPORTEN -

og­så vaen­net sig til mas­ser af mål fra Chri­sti­an Erik­sen. Men dem har der ik­ke va­e­ret man­ge af hidtil.

Der­for har dan­ske­ren få­et en del kri­tik. Men i går gav han kri­ti­ker­ne svar på til­ta­le, da han brag­te Tot­ten­ham for­an i lo­kal- og pre­sti­ge­op­gø­ret på ude­ba­ne mod Chel­sea.

Scor­in­gen faldt ef­ter 11 mi­nut­ters spil, og den kom ef­ter Tot­ten­hamop­spil i ven­stre si­de. De­le Al­li end­te med at spil­le Chri­sti­an Erik­sen på kan­ten af straf­fes­parks­fel­tet, hvor­ef­ter den 24-åri­ge dan­sker vend­te rundt og send­te et pro­jek­til af et ven­stre­bens­skud mod na­er­me­ste må­l­hjør­ne. Chel­sea-må­l­mand Thi­baut Cour­tois var ik­ke i na­er­he­den af at red­de skud­det.

Erik­sens mål var det før­ste, der er la­vet mod Chel­sea i Pre­mi­er Le­ague i over to må­ne­der.

»Det var dej­ligt at sco­re, men vi skul­le ha­ve sco­ret nog­le fle­re mål i Det var dej­ligt at sco­re, men vi skul­le ha­ve sco­ret nog­le fle­re mål i vo­res go­de pe­ri­o­de vo­res go­de pe­ri­o­de. Vi hav­de chan­cer­ne til det, og der var si­tu­a­tio­ner, hvor vi skød for tid­ligt i ste­det for at se, at der var med­spil­le­re, der var i bed­re po­si­tio­ner,« sag­de Chri­sti­an Erik­sen ef­ter kam­pen til bri­ti­ske BT Sport. Lod sig ik­ke ryste Chel­sea lod sig nem­lig ik­ke ryste af den fi­ne Tot­ten­ham-start, og mod slut­nin­gen af før­ste halv­leg fik Pedro ud­lig­net for hjem­me­hol­det.

Den tid­li­ge­re FC Bar­ce­lo­na-spil­ler modt­og bol­den fra Ne­manja Ma­tic på kan­ten af straf­fes­parks­fel­tet, hvor­ef­ter Tot­ten­hams Eric Di­er svig­te­de sin mar­ke­ring med det re­sul­tat, at Pedro på flot vis skru­e­de bol­den op i mod­sat­te må­l­hjør­ne.

På den­ne må­de fik Chel­sea no­get po­si­tivt at ta­le om i pau­sen, og i an­den halv­leg kom va­er­ter­ne så for­an ef­ter seks mi­nut­ters spil, da Die­go Cos­ta ef­ter en fin so­lo-pra­e­sta­tion lag­de bol­den på tva­ers af straf­fes­parks­fel­tet til Vi­ctor Mo­ses. Ni­ge­ri­a­ne­ren hav­de god tid og send­te bol­den i mål via Tot­ten­ham-må­l­mand Hu­go Ll­o­ris og for­sva­re­ren Jan Ver­tong­hen.

På den­ne må­de min­de­de kam­pen lidt om sid­ste gang, de to hold mød­te hin­an­den, hvor Tot­ten­ham før­te 2-0, men hvor de måt­te nø­jes med 2-2. Det var den kamp, der be­tød, at Tot­ten­ham som det sid­ste hold i Pre­mi­er Le­ague ik­ke la­en­ge­re kun­ne nå Lei­ce­ster, som der­for end­te som en­gelsk me­ster.

Gårs­da­gens ne­der­lag til Chel­sea be­tød, at Tot­ten­ham er syv po­int ef­ter Chel­sea, som fø­rer Pre­mi­er Le­ague.

»Men me­get kan sta­dig ske, for sa­e­so­nen er jo ik­ke en gang halvt fa­er­dig end­nu. Men vi skal til at vin­de nog­le kam­pe,« sag­de Chri­sti­an Erik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.