Makva­er­ket fik sto­re kon­se­kven­ser

BT - - SPORTEN -

DBU HAV­DE IN­GEN anel­se om, hvad de­res lands­holds­af­ta­le med spil­ler­ne ko­ste­de, da de ind­gik den for halvan­det år si­den. Det do­ku­men­te­re­de vi i BT i novem­ber sid­ste år, det blev un­der­stre­get af vold­gifts­dom­men i den­ne uge, og i går er­kend­te for­mand Jesper Møl­ler en­de­lig, at DBU fak­tisk ik­ke vil­le få den for­ven­te­de be­spa­rel­se. Det hav­de de kon­sta­te­ret al­le­re­de i novem­ber sid­ste år, selv­om de på­stod no­get an­det over for os. Det er jo helt vildt. Ik­ke mindst for­di det me­ste lod sig be­reg­ne ret så en­kelt. DA DBUS DI­REK­TØR, Claus Bret­ton-Mey­er, 21. marts 2015 pra­e­sen­te­re­de den nye lands­holds­af­ta­le, var det el­lers med det gla­de bud­skab om, at man hav­de for­hand­let sig til ret­te med Spil­ler­for­e­nin­gen om en be­spa­rel­se på 17 pro­cent i for­hold til de gam­le af­ta­ler. Sand­he­den var, at han ik­ke ane­de, hvil­ken af­ta­le, han hav­de va­e­ret med til at ind­gå.

Et halvt år ef­ter pra­e­sen­ta­tio­nen af den nye af­ta­le, kun­ne vi på BT af­slø­re, at den nye af­ta­le sna­re­re var ble­vet dy­re­re, og at en kva­li­fi­ka­tion til EM vil­le ha­ve be­ty­det en mer­ud­gift på mindst seks pro­cent, men di­rek­tø­ren på­stod hårdnak­ket sta­dig, at han skam for­ven­te­de be­spa­rel­ser:

’Ja da,’ sva­re­de han på spørgs­må­let, om han fort­sat for­ven­te­de be­spa­rel­ser på 17 pro­cent, selv­om vo­res be­reg­nin­ger vi­ste no­get an­det. Og selv han er­kend­te, at han re­elt in­gen idé hav­de om, hvor sto­re ind­ta­eg­ter, DBU vil­le få fra UEFA, hvil­ket el­lers una­eg­te­ligt vil­le få kon­se­kven­ser for uni­o­nens over­skud - el­ler sna­re­re man­gel på sam­me. AL­LE­RE­DE SID­STE ÅR blev lands­hol­det dy­re­re i drift, end det hav­de va­e­ret året før. Det var ik­ke mu­ligt at få kom­men­ta­rer fra hver­ken di­rek­tø­ren el­ler for­mand Jesper Møl­ler, der el­lers bå­de pra­e­di­ker åben­hed og hav­de va­e­ret med til at for­hand­le af­ta­len på plads. Fra kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er lød be­ske­den, at af­ta­len end­nu ik­ke var fuldt im­ple­men­te­ret, og at be­spa­rel­sen der­for ik­ke kun­ne af­la­e­ses i regn­ska­bet.

Den ut­ro­li­ge lands­holds­af­ta­le og BTs af­slø­rin­ger af dens ind­hold fik klub­ber­ne op i det rø­de felt. De kra­e­ve­de stør­re selv­be­stem­mel­se og vil­le ha­ve mag­ten over Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen til­ba­ge. Det er der ble­vet ar­bej­det på si­den, og i går af­tal­te be­sty­rel­sen så, at det rent fak­tisk bli­ver en re­a­li­tet, så­dan som vi skrev tid­li­ge­re på ugen. KLUB­BER­NE FÅR DEN magt til­ba­ge, de af­gav helt til­ba­ge i Hans BjergPe­ter­sens tid, når de nu får lov at sty­re de tre øver­ste ra­ek­ker. Det er en gi­gan­tisk sejr for klub­ber­ne un­der Di­vi­sions­for­e­nin­gen, men og­så et ek­sem­pel på at sam­men­ha­engs­kraf­ten i dansk fod­bold ik­ke er im­po­ne­ren­de. Af­ta­len vi­ser og­så, at klub­ber­ne ik­ke har haft til­tro til, at DBU kun­ne dri­ve de pro­fes­sio­nel­le klub­tur­ne­rin­ger i en ret­ning og med de kom­pe­ten­cer, der mat­cher vir­ke­lig­he­den. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.