Magnus­sen skum­le­de over ned­t­ur i Abu Dha­bi

BT - - SPORTEN - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk Pe­ter Ny­gaard | spor­ten@spor­ten.dk

Ke­vin Magnus­sen måt­te ka­em­pe med ik­ke at si­ge no­get ’for­kert’ ef­ter den skuf­fen­de kva­li­fi­ka­tion i Abu Dha­bi, hvor han slut­te­de som num­mer 18 – og ef­ter Jo­ly­on Pal­mer.

Selv­om Ke­vin Magnu­sen ik­ke vil­le ud med, hvad der tryk­ke­de ham, var der in­gen tvivl om, at der fo­re­går no­get i Re­nault­ga­ra­gen, som han ik­ke er til­freds med.

Kva­li­fi­ka­tio­nen i Abu Dha­bi af­slø­re­de nem­lig med al øn­ske­lig ty­de­lig­hed, hvem af Re­nault­kø­rer­ne der fort­sa­et­ter i tea­met, og hvem der er på vej ud. Mens Jo­ly­on Pal­mer fik en bil, der var i stand til at kom­me igen­nem til Q2 og i sid­ste en­de tog 15. plad­sen på grid­den, var Ke­vin Magnus­sens bil et sam­men­s­krab af brug­te stum­per.

»Vi hav­de plan­lagt, at jeg skul­le kø­re tre om­gan­ge, men da jeg blev kaldt til kon­trol-vej­ning, nå­e­de vi ik­ke det sid­ste »run«. Men jeg tror ik­ke, det hav­de aen­dret no­get, hvis jeg hav­de få­et en om­gang til. Jeg hav­de sam­me pro­ble­mer, som jeg har haft i de se­ne­ste løb, men det er ik­ke no­get, jeg kan si­ge ret me­get om,« sag­de Ke­vin Magnus­sen skuf­fet ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen.

Det har va­e­ret ty­de­ligt i Abu Dha­bi, at Ke­vin Magnus­sen er op­sat på at ta­ge af­sked med Re­nault på en pa­en må­de, og der­for kri­ti­se­rer han ik­ke sin bil. Dan­ske­ren hå­ber sta­dig, at hans sid­ste op­tra­e­den for det fran­ske team gi­ver et godt re­sul­tat.

»Men jeg ved ik­ke, om jeg kan gø­re det me­get bed­re i mor­gen (i dag, red.). Jeg vil na­tur­lig­vis gø­re, hvad jeg kan, men det bli­ver nok sva­ert,« kon­sta­te­re­de Ke­vin Magnus­sen.

Den dan­ske For­mel 1-stjer­ne tal­te og­så med TV3 Sport, hvor han og­så gav ud­tryk for sin skuf­fel­se.

»Jeg har ba­re ik­ke haft far­ten i den­ne we­e­kend af for­skel­li­ge år­sa­ger. Det er selv­føl­ge­lig ir­ri­te­ren­de,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Da TV3 Sports ud­send­te repor­ter, Lu­na Chri­sto­fi, spurg­te ind til, hvad det så var for nog­le år­sa­ger, der var skyld i den mang­len­de fart, klap­pe­de Ke­vin Magnus­sen i. For­skel­li­ge år­sa­ger »Det er for­skel­li­ge år­sa­ger,« sva­re­de han kort.

Men var bi­len helt umu­lig at kø­re, blev der så spurgt, hvor­ef­ter Ke­vin Magnus­sen na­er­mest sar­ka­stisk sva­re­de:

»Selv­føl­ge­lig er bi­len til at kø­re, og man kan godt kom­me rundt på ba­nen, men det er ik­ke op­ti­malt, og min si­de af ga­ra­gen har ik­ke få­et det bed­ste ud af det. Men det er ik­ke helt ufor­ven­tet,« sag­de han.

Med de svar fra den dan­ske ra­cer­kø­rer kun­ne no­get ty­de på, at der ting, som han ik­ke la­en­ge­re bli­ver ind­vi­et i hos Re­nault, nu hvor han skif­ter til Haas ef­ter sa­e­so­nen.

En an­den mu­lig­hed er, at Ke­vin Magnus­sen kø­rer rundt med en ra­cer, som ik­ke har det sam­me po­ten­ti­a­le, sim­pelt­hen for­di Re­nault nu sat­ser alt på bri­ten, der skal kø­re for hol­det i 2018.

Dan­ske­ren blev og­så spurgt om, hvad man skul­le la­eg­ge i, at han blev slå­et over­be­vi­sen­de af team­kol­le­ga Jo­ly­on Pal­mer.

»Hvad du vil,« kon­sta­te­re­de Ke­vin Magnus­sen tørt, men un­der­stre­ge­de, at der ik­ke var ta­le om til­fa­el­dig­he­der i for­hold til, hvor­for han i går ik­ke stod som hur­tig­ste Re­nault-kø­rer.

»Det er ik­ke til­fa­el­digt. Det er så­dan, det er den­ne her we­e­kend,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

FO­TO: GRAND PRIX PHO­TO

Ke­vin Magnus­sen vil­le ik­ke ud med, hvad der tryk­ke­de ham ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen i Abu Dha­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.