’Sma­ek, sma­ek, sma­ek’ til rus­ser­ne

BT - - SPORTEN -

Med fem mål i før­ste halv­leg og stor­spil i for­sva­ret i an­den halv­leg vi­ste Met­te Tran­borg, at hun kan va­e­re med til at gø­re en for­skel for det dan­ske kvin­delands­hold, når EM be­gyn­der om blot en uge. Så sva­ret er ja. Hun er op­ga­ven vok­sen.

Se­ne­st Dan­mark stod over for Rusland, måt­te den el­lers fa­ste spil­ler på plad­sen, Li­ne Jør­gen­sen, gå ud med et over­re­vet led­bånd i hånd­led­det, og hen­de må Dan­mark alt­så und­va­e­re ved EM. Og da Lou­i­se Bur­gaard fra FC Midtjyl­land ik­ke blev ud­ta­get til trup­pen, brag­te det pan­de­ryn­ker frem hos fle­re eks­per­ter. I ste­det faldt val­get på København Hånd­bolds 22-åri­ge An­ne Ce­ci­lie de la Cour.

Det be­ty­der højst sand­syn­ligt, at Met­te Tran­borg skal stå på høj­re ba­ck i stort set al­le mi­nut­ter un­der slut­run­den, og det er en stor op­ga­ve. Den hø­je SK Aar­hus-spil­ler er trods alt slut­run­de­de­butant, og hun har hel­ler al­drig spil­let sto­re in­ter­na­tio­na­le kam­pe i Cham­pions Le­ague.

Lou­i­se Bur­gaard har for FC Midtjyl­land se­ne­st sco­ret seks mål i Cham­pions Le­ague-kam­pen mod ru­ma­en­ske CSM Bucu­re­sti, og hun kun­ne så­le­des va­e­re et fint an­detvalg ef­ter Met­te Tran­borg. Men land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen har valgt at la­de Bur­gaard bli­ve hjem­me. Sår­ba­re rus­se­re Det rus­si­ske for­svar var i går sår­bart over for det dan­ske kryds­spil he­le kam­pen, og det var en klar for­del for den skud­sta­er­ke Met­te Tran­borg. Med tre lan­ge skridt ind over mid­ten kun­ne hun igen og igen smi­de bol­den for­bi den rus­si­ske må­l­vog­ter, der ik­ke hav­de en chan­ce. Hun tog fø­rer­rol­len på sig og gi­ver håb til et EM, hvor målsa­et­nin­gen stort set er ude­ble­vet.

Ef­ter en kamp, hvor Rusland fik ’sma­ek, sma­ek, sma­ek’, som de dan­ske pi­ger rå­ber ef­ter ti­me-out, og ef­ter at ha­ve set de dan­ske skyt­ter spil­le Vi har jo ty­de­lig­vis kram­met på dem. I hvert fald i de to se­ne­ste tra­e­nings­kam­pe en stor­kamp, er der da me­get at se frem til ved EM. Målsa­et­nin­gen ly­der i øje­blik­ket på en top ot­te-pla­ce­ring, mens en top 12-pla­ce­ring og­så vil va­e­re ac­cep­ta­belt. Men en ot­te­måls­sejr over de olym­pi­ske me­stre vi­ser, at Dan­mark godt kan kla­re sig mod de rig­tigt go­de hold. Og land­stra­e­ne­ren er da og­så enig i, at Rusland ik­ke var en hård nød at kna­ek­ke i hver­ken den­ne kamp el­ler den før, hvor dan­sker­ne vandt med 10 mål.

»Vi har jo ty­de­lig­vis kram­met på dem. I hvert fald i de to se­ne­ste tra­e­nings­kam­pe,« sag­de Klavs Bruun Jør­gen­sen ef­ter kam­pen til TV 2 SPORT.

Alt ty­der i hvert fald på, at Klavs Bruun Jør­gen­sen har spil­let si­ne kort rig­tigt, da han gav al sin til­lid til Met­te Tran­borg ved ik­ke at ud­ta­ge en kon­kur­rent.

Dan­mark spil­ler sid­ste test­kamp mod Frank­rig i af­ten, og før­ste kamp i EM bli­ver spil­let 5. de­cem­ber mod Mon­te­ne­gro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.