Ken­neth KRI­STEN­SEN BERTH

39 – MF for Dansk Fol­ke­par­ti – bor i Val­lens­ba­ek

BT - - SØNDAG -

I an­kla­ges for at va­e­re po­puli­ster i Dansk Fol­ke­par­ti, for­di I ik­ke vil va­e­re i re­ge­ring. Hvad me­ner du om det?

Hvis man skal i re­ge­ring, skal man ha­ve et fa­el­les pro­jekt. Løk­ke vil­le ik­ke la­ve et fa­el­les pro­jekt med os i 2015. Nu vil han la­ve det fa­el­les pro­jekt med Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve. Det pas­ser sik­kert og­så bed­re. Al­le de tre par­ti­er er jo li­be­ra­li­ster, det er vi ik­ke.

Du er den før­ste fol­ke­valg­te, der hed­der Ken­neth. Hvor­dan er det?

Det er jo et af de der nav­ne, som nog­le me­ner, ba­e­rer en vis form for ba­ga­ge. Men mi­ne fora­el­dre syn­tes, det var flot – og det var det sik­kert og­så. Men jeg er glad for mit navn i dag – i gam­le da­ge vil­le jeg hel­le­re ha­ve hed­det Kri­sti­an, men det navn er jo li­ge­som op­ta­get.

Hvis du var ho­ved­rol­len i en tv-se­rie, hvem vil­le du så me­ne var pas­sen­de?

Jeg vil­le ger­ne va­e­re Svend Åge Sal­tum i DR­se­ri­en Bor­gen. Den rol­le som Ole The­strup spil­ler. Det må ha­ve va­e­ret ska­egt, og jeg sy­nes, han var me­get sym­pa­tisk.

Du kla­e­der dig ger­ne an­der­le­des end an­dre po­li­ti­ke­re f.eks. med en lil­la skjor­te. Hvor­for?

Jeg gi­der ik­ke gå i et med ta­pe­tet . Midt i alt det grå og ke­de­li­ge sy­nes jeg, der skal va­e­re lidt plads til far­ve­pa­let­ten. Man be­hø­ver ik­ke va­e­re ke­de­lig, for­di man er po­li­ti­ker.

Hvad sy­nes du er den vig­tig­ste dan­ske va­er­di?

Sam­hø­rig­hed. Dan­mark har al­tid va­e­ret et land med få og små for­skel­le. Selv­om vi bry­des po­li­tisk på Chri­sti­ans­borg, er der al­li­ge­vel nog­le fun­da­men­tale ting, som vi er eni­ge om. Men det er ud­for­dret med mas­se­ind­van­drin­gen og kna­ek­ket mel­lem en grup­pe glo­ba­le eli­ta­e­re men­ne­sker og al­le os an­dre, der sta­dig fø­ler, at Dan­mark er der­fra, vo­res ver­den går.

Hvis du hav­de en tryl­le­stav og et øn­ske, hvad vil­le du så øn­ske?

Jeg vil­le øn­ske is­la­misk fun­da­men­ta­lis­me bort!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.