HELLE THOR­NING LIV IND­TIL NU

BT - - SØNDAG -

• Født 14. de­cem­ber 1966 i Rø­d­ov­re, dat­ter af pen­sio­ne­ret lek­tor og cand.oecon. Hol­ger Thor­ning-Sch­midt og pen­sio­ne­ret kon­tor­chef Gre­te Thor­ning-Sch­midt.

• Gift med den bri­ti­ske po­li­ti­ker Stephen Kin­no­ck og mor til døtre­ne Jo­han­na, 20 og Ca­mil­la, 17. • 1994: Cand.sci­ent.pol., Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet • 1992-1993: MA i eu­ro­pa­ei­ske stu­di­er fra Eu­ro­pakol­le­gi­et i Brug­ge, Bel­gi­en • 1994-1997: Se­kre­ta­ri­ats­le­der for de dan­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet • 1997-1999: In­ter­na­tio­nal kon­su­lent i LO • 1999-2004: Med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for S. • 2005: Med­lem af Fol­ke­tin­get – valgt i Østre Stor­kreds. Ned­lag­de sit man­dat i for­å­ret 2016.

• 2005-15: For­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Valgt ved en ur­af­stem­ning blandt med­lem­mer i kamp­valg mod Frank Jen­sen. • 2011-15: Stats­mi­ni­ster for Dan­mark. • 2016: CEO for Sa­ve The Chil­dren In­ter­na­tio­nal med ho­ved­sa­e­de i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.