Vi vil dyr­ke me­re sport på fe­ri­en

Sta­dig fle­re af os vil va­e­re ak­ti­ve på fe­ri­en. Men vi vil hver­ken und­va­e­re po­o­len el­ler sol­sen­gen

BT - - REJSER - AK­TIV FE­RIE Jesper Møl­ler | rej­ser@bt.dk

Dan­sker­nes appetit på ak­tiv fe­rie er i støt stigning. For ny­lig åb­ne­de Apol­lo et nyt sport­s­resort, La Pa­red, på Fu­er­te­ven­tu­ra, og se­ne­st har Beach Tours of­fent­lig­gjort et sam­ar­bej­de med det sto­re syds­pan­ske sport­s­resort La Man­ga Club. Sidst­na­evn­te er et af de stør­ste sport­s­resorts i ver­den, og La Man­ga Club rå­der blandt an­det over 8 fod­bold­ba­ner, 28 ten­nis­ba­ner og fle­re gol­f­ba­ner.

Sats­nin­gen på ak­tiv fe­rie er me­get be­vidst hos Beach Tours.

»De se­ne­re år har vi i rej­se­bran­chen ma­er­ket en sti­gen­de ef­ter­spørgsel på ak­tiv fe­rie, og jeg er sik­ker på, at den ef­ter­spørgsel vil fort­sa­et­te med at sti­ge mas­sivt. Der­for har vi valgt at gå ind på mar­ke­det for ak­ti­ve rej­ser,« si­ger di­rek­tør for Beach Tours, Jan Lo­ck­hart.

Men hvor­for vil man­ge dan­ske­re hel­le­re va­e­re ak­ti­ve i fe­ri­en end ny­de li­vet i en sol­stol med en kølig drink in­den for ra­ek­ke­vid­de? Iføl­ge Jan Lo­ck­hart har det no­get med livsstil at gø­re:

»Fle­re og fle­re dan­ske­re dyr­ker mo­tion, og i mod­sa­et­ning til tid­li­ge­re øn­sker man­ge at ta­ge den­ne livsstil med sig, når de hol­der fe­rie. De vil ger­ne hol­de for­men ved li­ge, når de er va­ek hjem­me­fra.«

Sport un­der fjer­ne him­mel­strøg

Jens Fri­is Jen­sen, der er turis­me­for­sker på Roskil­de Uni­ver­si­tet, pe­ger på, at man­ge dan­ske­re er be­gyndt at hol­de fle­re for­skel­li­ge for­mer for fe­ri­er.

»Det er rig­tigt, at sta­digt fle­re ger­ne vil dyr­ke mo­tion på fe­ri­en. Men der­med ik­ke sagt, at de ik­ke og­så snup­per en ren af­slap­nings­fe­rie på et an­det tids­punkt af året. Så for­bru­get er gan­ske va­ri­e­ret,« si­ger Jens Fri­is Jen­sen. Han na­ev­ner og­så, at der er et ele­ment af fa­sci­na­tion ved at dyr­ke mo­tion et an­det sted end der­hjem­me.

»At op­le­ve no­get nyt er jo en del fe­ri­en. Så man­ge, der har en fast lø­be- el­ler cy­kel­ru­te der­hjem­me, sy­nes det er spa­en­den­de at se og op­le­ve no­get an­det, mens de dyr­ker sport,« si­ger han.

Jens Fri­is Jen­sen og Jan Lo­ck­hart er eni­ge om, at den øge­de in­ter­es­se for ak­tiv fe­rie i ud­lan­det og­så er kli­ma­be­stemt.

»I en kold dansk vin­ter er det dej­ligt at kom­me ned i var­men og dyr­ke uden­dørs sport un­der lu­ne og be­ha­ge­li­ge for­hold,« si­ger beg­ge.

Når dan­sker­ne ger­ne vil ha­ve mu­lig­hed for at dyr­ke mo­tion på fe­ri­en, ud­mønt­er det sig ik­ke kun i en øget ef­ter­spørgsel på op­hold på de sto­re sport­s­resorts. Iføl­ge rej­se­bran­chen er der ge­ne­relt fle­re fo­re­spørgs­ler på gan­ske al­min­de­li­ge ho­tel­ler, der har sport­s­fa­ci­li­te­ter. Så kan man nem­lig ven­te med at ma­er­ke ef­ter, om det er fit­nes­s­rum­met el­ler po­ol­ba­ren, der lok­ker, til man er kom­met frem.

Det er rig­tigt, at sta­digt fle­re ger­ne vil dyr­ke mo­tion på fe­ri­en. Men der­med ik­ke sagt, at de ik­ke og­så snup­per en ren af­slap­nings­fe­rie på et an­det tids­punkt af året. Så for­bru­get er gan­ske va­ri­e­ret Jens Fri­is Jen­sen, Roskil­de Uni­ver­si­tet

La Man­ga Club er et af ver­dens stør­ste sport­s­resorts og rå­der blandt an­det over ot­te fod­bold­ba­ner. Fo­to: PR/La Man­ga Club

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.