Nu fly­der to­ner­ne fra Ham­borgs mu­sik­hus

Ef­ter ti år med byg­gel­arm og for­sin­kel­ser er Ham­borgs spek­taku­la­e­re kon­cert­hus en­de­lig åb­net

BT - - REJSER - TYS­KLAND Sus­ser Feit | rej­ser@bt.dk

’FERTIG’ stod der skre­vet med lys på El­bp­hil­har­moni­ens fa­ca­de i be­gyn­del­sen af novem­ber. Det magi­ske ord var skabt ved at ta­en­de lys bag ud­valg­te vin­du­er, så man på lang af­stand kun­ne se, at let­tel­sens dag en­de­lig var kom­met.

Det sid­ste ren­gø­rings­hold zigzag­ge­de ha­stigt ud mel­lem de ven­ten­de ga­e­ster, mens den 110 me­ter hø­je asym­me­tri­ske byg­ning i Ham­borg Havn blev åb­net for høj og lav. For det er he­le by­ens – og ik­ke ba­re kul­tu­re­li­tens – kon­cert­hus, un­der­stre­ge­de en syn­ligt let­tet borg­me­ster fra ta­ler­sto­len, da det gik løs med tam­tam, or­ke­ster, drinks og ha­e­ders­ga­e­ster.

»Hvor er ho­ve­d­ind­gan­gen? Hvor­for skal vi ind fra bag­si­den,« spør­ger en kvin­de­lig ga­est forun­dret ved øst­si­den af ’Elp­hie’, som kon­cert­hu­set kal­des i fol­kemun­de. Man for­står hen­de, for med den me­gen snak om ex­cep­tio­nel­le kon­cer­top­le­vel­ser og visu­el stor­hed, fo­re­kom­mer døråb­nin­gen til ko­los­sen no­get hver­dags­ag­tig – for at si­ge det diplo­ma­tisk.

»Ho­ve­d­ind­gan­gen til kon­cert­sa­len er på ot­ten­de eta­ge. Men hvor­dan man kom­mer ind i en byg­ning, er over­må­de vig­tigt, så ar­ki­tek­ter­ne Herzog & Meu­ron vil­le ha­ve en 86 me­ter lang rul­le­trap­pe op. Den gi­ver os en op­le­vel­se af at kom­me ind i en an­den di­men­sion,« forta­el­ler gu­i­den på den­ne før­ste rund­vis­ning.

Rul­le­trap­pen hed­der ’The Tu­be’ og har sin be­gyn­del­se li­ge in­den for dø­ren. Her­fra slu­ser den ga­ester­ne op i byg­nin­gen gen­nem en fu­turi­stisk tun­nel med gli­tren­de ly­s­ef­fek­ter. Så her slut­ter hver­dags­fø­lel­sen med fynd og klem: Trap­pen bu­er op­ef­ter, trin­ne­ne bli­ver sta­digt la­ve­re, og man kan hver­ken se, hvor el­ler hvor­dan den en­der.

Alt un­der sam­me tag

Midt i det he­le, der hvor gam­le, rø­de mur­sten møder den fu­turi­sti­ske over­byg­ning i tons­vis af glas med bu­er og prik­ker i krom, lig­ger ’The Pla­za’: En ud­sigts­plat­form, der går tva­ers gen­nem hu­set. Når vej­ret til­la­der det, sky­des de bøl­ge­for­me­de glasva­eg­ge fra, så lys og luft kan strøm­me igen­nem kon­struk­tio­nen. Om vin­te­r­en kan man ny­de ud­sig­ten over by­en og hav­nen gen­nem glas­set el­ler fra den uden­dørs sva­le­gang, der svin­ger sig rundt om den ba­stan­te byg­ning.

Fra ’The Pla­za’ fø­rer enk­le, ly­se trap­per op til kon­cert­sa­le­ne, og selv hvis man ik­ke har det rin­ge­ste be­greb om de­sign og ar­ki­tek­tur, er det flø­de for den ae­ste­ti­ske sans med al­le de smuk­ke, ge­dig­ne ma­te­ri­a­ler og ly­s­ef­fek­ter, der frem­står i kre­a­ti­ve og på én gang or­ga­ni­ske og skar­pe linjer.

God mad og øls­mag­ning er her og­så – det står Re­stau­rant Stör­te­beck­er for. Des­u­den er der en café og en so­u­ve­nirs­hop med ud­sigt og hø­re­te­le­fo­ner, der fly­der med musik.

’The Pla­za’ er åben for al­le nu, men ind­til nyhe­dens in­ter­es­se er dam­pet af, er det nød­ven­digt at boo­ke en gra­tis bil­let, som gi­ver ad­gang i et be­stemt tids­rum.

For­ny­et liv på hav­nen

El­bp­hil­har­moni­en lig­ger i om­rå­det Ha­fen­ci­ty, yderst på Kais­pei­cher A, hvor der før har va­e­ret pak­hus til kaf­fe, te og ka­kao.

Hu­set stod som et run­gen­de tomt vid­ne om en tid, der ubarm­hjer­tigt slut­te­de, da mo­der­ne con­tai­ner­fragt i hav­nen tog over, og Ham­borgs fri­havn flyt­te­de si­ne gra­en­ser. Pak­hu­set er nu ba­se for det helt nye, st­rut­ten­de mu­sik­hus.

Ha­fen­ci­ty er by­ens ’på vej op’-om­rå­de med ba­rer, lidt hip shop­ping, ga­stro­no­mi, eks­klu­si­ve bo­li­ger og ude­om­rå­der til leg og af­slap­ning.

Og nu og­så et kon­cert­hus, der vit­ter­ligt er et sa­et åb­ne ar­me til by­en og dens ga­e­ster med sit ual­min­de­ligt va­ri­e­re­de kon­cert­pro­gram. I hvert fald for den før­ste sa­e­son.

Små bal­ko­ner rundt om hu­set gi­ver kig til Ham­borg midt­by på den ene si­de og he­le hav­nen på den an­den. Ser man li­ge ned, er der må­ger, bå­de og con­tai­n­er­kra­ner i fla­eng.

Om­si­der står det pre­sti­ge­fyld­te byg­ge­ri fa­er­digt. Tre gan­ge bud­get­tet blev det til og me­re end ti års knok­len. Fo­to: Iwan Baan

El­bp­hil­har­moni­en min­der på sol­ri­ge da­ge om et skib med sejl, der er kryd­set med Ope­ra­hu­set i Syd­ney. Fo­to: Maxim Schulz

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.