Kvin­de vold­ta­get på Ama­ger

BT - - NYHEDER -

VOLD­TA­EGT En by­tur i Kø­ben­havn end­te tid­ligt lør­dag mor­gen i et ma­re­ridt for en 29-årig kvin­de, da hun blev vold­ta­get af to ma­end. Kvin­den har til po­li­ti­et for­talt, at hun på cy­kel var på vej hjem fra en by­tur i Kø­ben­havn, men for vild.

»Hun sti­ger så af cyk­len for at ori­en­te­re sig, da en bil med to ma­end stand­ser op og til­by­der hen­de et lift,« forta­el­ler Yous­sef Lhar­raki, der er cen­tral ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

Den 29-åri­ge tak­ker ja til til­bud­det, og ma­en­de­ne la­eg­ger hen­des cy­kel ind i den mør­ke sta­tioncar, som de er kø­ren­de i.

Men i ste­det for at kø­re kvin­den hjem, kø­rer de ud til Ama­ger Fa­el­led, hvor de vold­ta­ger hen­de. Ef­ter vold­ta­eg­ten kø­rer ma­en­de­ne hen­de ud til Øre­stads Boulevard. Her sa­et­ter de hen­de af og kø­rer fra ste­det, har hun for­talt po­li­ti­et. Me­get grov sag »Vi an­ser sa­gen som me­get grov og har sat mas­sivt ind for at få den opkla­ret,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­de­ren.

Po­li­ti­et vil ger­ne hø­re fra vid­ner, som måt­te ha­ve set kvin­den, den mør­ke sta­tioncar el­ler de to ma­end på el­ler om­kring Ama­ger Fa­el­led lør­dag mor­gen mel­lem klok­ken 06 og 07. Kvin­den be­skri­ver de to ma­end som »velkla­ed­te«.Det dre­jer sig om to dan­ske­re på 18-19 år med kort, lyst hår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.