Fle­re fat­ti­ge gi­ver her­ber

BT - - NYHEDER -

FRIVILLIG STØT­TE om nat­ten. Men man­ge må of­te gå for­ga­e­ves. For an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark er iføl­ge Kir­kens Kors­ha­er sti­gen­de, og der er ik­ke sen­ge­plad­ser nok.

Ef­ter­hån­den ban­ker det fle­re gan­ge om året på dø­ren, hvor du med lidt hån­dø­rer i bøs­sen kan støt­te alt fra kra­eft­be­hand­ling til fat­ti­ge folk i u-lan­de. Fle­re fat­ti­ge Men de pen­ge, der blev sam­let ind til Kir­kens Kors­ha­ers land­s­ind­sam­ling i går, er må­l­ret­tet de fat­ti­ge folk, som fin­des i Dan­mark, for­kla­rer ud­vik­lings­chef i Kir­kens Kors­ha­er Jes­per Rønn-Si­mon­sen.

»Vi kan se, at be­ho­vet for so­ci­alt ar­bej­de sti­ger. Der kom­mer fle­re og fle­re men­ne­sker til vo­res var­mestu­er og her­ber­ger, som ik­ke kan få en­der­ne til at mø­des. Sam­ti­dig op­le­ver vi en mar­kant stigning i an­tal­let hjem­lø­se, sa­er­ligt blandt de helt un­ge,« si­ger han.

Det er før­ste gang si­den 1938, at ...be­ho­vet for so­ci­alt ar­bej­de sti­ger. Der kom­mer fle­re og fle­re men­ne­sker til vo­res var­mestu­er og her­ber­ger, som ik­ke kan få en­der­ne til at mø­des hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen har ar­ran­ge­ret en land­s­ind­sam­ling.

Men ef­ter re­ge­rin­gens kon­tant­hja­elpsloft trå­d­te i kraft, har or­ga­ni­sa­tio­nen op­le­vet fle­re, som be­der om hja­elp, for­di de ik­ke kan få hver­da­gen til at ha­en­ge sam­men øko­no­misk. Der­for gik fri­vil­li­ge på ga­den med ras­lebøs­ser for at sam­le ind til Kir­kens Kors­ha­ers so­ci­a­le ar­bej­de. Tryg­hed til hjem­lø­se Her på Nør­re­bro dri­ver hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen et her­berg samt bo­til­bud og natcafé un­der sam­me tag i en slidt, gul byg­ning. For­stan­der Brit­ta Lindq­vist hå­ber sa­er­ligt, at land­s­ind­sam­lin­gen kan gi­ve pen­ge til at renove­re byg­nin­gen, hvor or­ga­ni­sa­tio­nen har holdt til si­den 1960.

»Det hand­ler me­get om at gi­ve hjem­lø­se tryg­hed for nat­ten, men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.