G plads­man­gel

BT - - NYHEDER -

og­så om at op­byg­ge en re­la­tion til bru­ger­ne, så vi kan hja­el­pe dem med at kom­me vi­de­re i li­vet,« si­ger Brit­ta Lindq­vist.

Fle­re af de hjem­lø­se og bru­ge­re af her­ber­get på Nør­re­bro, som BT ta­ler med, forta­el­ler, at de er ut­ro­lig gla­de for, at ste­det ek­si­ste­rer. Den ke­de­li­ge na­bo For en 31-årig be­bo­er, som har haft va­e­rel­se på her­ber­get i tre må­ne­der, be­ty­der dét et tag over ho­ve­d­et og nog­le at snak­ke med.

Det for­ly­der og­så, at ste­det godt kun­ne bru­ge en ka­er­lig hånd, da ste­dets bru­ge­re er hår­de ved in­ven­ta­ret, og at der of­te er me­get larm fra ste­dets be­bo­e­re.

»Vi vil ik­ke va­e­re den ke­de­li­ge na­bo, som er til be­last­ning for de an­dre be­bo­e­re i om­rå­det, men vi vil ger­ne ak­ti­ve­re bru­ger­ne, som kan få en tjans med at kom­me ud at ryd­de op i en bag­gård el­ler la­ve an­det ma­nu­elt ar­bej­de, som kan hja­el­pe og fors­køn­ne om­rå­det,« si­ger Brit­ta Lindq­vist. Frivillig ar­bej­de hja­el­per 45-åri­ge Mar­tin Bi­gum var en af dem, som gik på ga­den på Nør­re­bro i Kø­ben­havn for at sam­le ind.

Han er ud­dan­net pa­e­da­gog, men ar­bej­der og­så som as­si­stent i Kir­kens Kors­ha­er.

»Man bli­ver be­vidst om, hvad der fo­re­går på ga­den, og man mø­der de men­ne­sker, som nor­malt er gemt va­ek og skjul­te i by­li­vet. Jeg tror, det er sundt at la­ve hja­el­pe­ar­bej­de, for det er som om, at ens ego bli­ver min­dre, når man hja­el­per an­dre,« si­ger han.

Der blev sam­let ind for 3,2 mil­li­o­ner kro­ner til Kir­kens Kors­ha­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.