Co­a­chen, køb­man­den og pro­jekt­le­de­ren

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Ma­ri­en­borg-af­ta­len 2016 vars­ler en ny re­ge­rings kom­me. Re­ge­rings­grund­la­get blev sa­er­de­les or­drigt; he­le 86 si­der. Må­ske der­for blev der plads til kla­re af­tryk fra al­le tre kom­men­de re­ge­rings­par­ti­er – men og­så til en del uklar­hed. Al­le tre par­ti­er vil ro­se sig af et am­bi­tiøst va­ekst­mål og en målsa­et­ning om, at den pri­va­te sek­tor skal vok­se me­re end den of­fent­li­ge. DA VEN­STRE, LI­BE­RAL Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve pra­e­sen­te­re­de re­ge­rings­grund­la­get på Ma­ri­en­borg søn­dag, vi­ste det ty­de­ligt, hvor for­skel­li­ge de tre par­ti­le­de­re er og for­skel­le­ne på de respek­ti­ve par­ti­ers må­de at ar­bej­de på. For­skel­le, som nu flyt­ter sam­men i re­ge­rin­gen. LØK­KE ER PROCESMANDEN, el­ler pro­jekt­le­de­ren, som frem­ha­e­ve­de nedsa­et­tel­sen af blandt an­det et dis­rup­tions­råd (en for­ny­et ud­ga­ve af glo­ba­li­se­rings­rå­det) og en le­del­ses­kom­mis­sion (en ny ud­ga­ve af kva­li­tets­re­for­men) kry­dret med blandt an­det en jo­bre­form. Han har få­et det me­ste af det, som Ven­stre­r­e­ge­rin­gen i for­vej­en ar­bej­de­de med ind i re­ge­rings­grund­la­get. No­get Ras­mus Bryg­ger ty­de­li­ge­re og me­re kon­kret, an­det uty­de­li­ge­re og min­dre kon­kret, for ek­sem­pel var om­la­eg­ning af SU’en, en del af re­ge­rin­gens 2025-plan. AN­DERS SAMU­EL­SEN ER den kom­men­de re­ge­rings-co­ach. Han brug­te sin ta­le­tid på en va­er­di­la­det forta­el­ling om, hvad re­ge­rin­gens målsa­et­nin­ger er – rigt kry­dret med ord som ’am­bi­tiøs’ og ’po­si­tiv’. Men dyk­ker man ned i de 86 si­der, så er der man­ge min­dre LA-sej­re i re­ge­rings­grund­la­get, for ek­sem­pel en de­re­gu­le­ring af taxa-om­rå­det (no­get, som skal ska­be plads til Uber), men og­så en lem­pel­se af of­fent­lig­heds­lo­ven og et so­ci­alt fri­kort. Han har dog slugt en be­gra­en­set va­ekst i den of­fent­li­ge sek­tor og nog­le for­mu­le­rin­ger på skat­te­o­m­rå­det, som han tid­li­ge­re har af­vist. SØ­REN PA­PE POUL­SEN er køb­man­den, som kom hjem med en god han­del. Grund­skyl­den fast­fryses i fi­re år, fle­re pen­ge til for­sva­ret, (om­end der ik­ke står hvor man­ge), styr­ket po­li­ti og stren­ge­re straf­fe for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet og kla­re af­tryk på det grøn­ne om­rå­de, blandt an­det et nyt mål, om at ved­va­ren­de ener­gi skal ud­gø­re 50 pro­cent i 2030. K fik det, de kom ef­ter. Re­ge­rings­grund­la­get er en hjem­me­pres­set ju­i­ce af hold­nin­ger, målsa­et­nin­ger og kon­kret po­li­tik. Nog­le ste­der er de­tal­je­gra­den høj, som for ek­sem­pel når det na­ev­nes, at Sø­borg Sø skal genop­ret­tes, an­dre ste­der er uklar­he­den det ty­de­lig­ste, som for ek­sem­pel i be­skri­vel­sen af Dis­rup­tions­rå­dets for­mål. AN­TAL­LET AF IN­GRE­DI­EN­SER, der er prop­pet i ju­i­cen er enormt, men ba­lan­cen mel­lem dem er me­re uklar. Der er grønt­sa­ger ef­ter hvert af de tre par­ti­ers smag, men det er for tid­ligt at af­gø­re, om sma­ge­ne spil­ler hen­sigts­ma­es­sigt sam­men. En stjer­ne­kok vil­le nok me­ne, at der mang­ler at bli­ve truf­fet nog­le kla­re valg – re­di­ge­ret no­get bort. For det er ik­ke gi­vet, at rød­be­der og per­sil­le kla­e­der hin­an­den i en ju­i­ce. FOR­UD FOR DEN nye re­ge­rings til­tra­e­del­se i dag står det klart, at de har gi­vet hin­an­den plads – me­get plads end­da. Så før­ste del af op­ga­ven er be­stå­et. I dag fin­der vi ud af, om de tre par­ti­le­de­re og­så har valgt klogt, når det kom­mer til mi­ni­ster­po­ster, og hvem, der skal be­stri­de dem. Der­ef­ter ven­ter en sva­er kamp om at skaf­fe 90 man­da­ter bag 86 si­ders ord.

HVAD ER PRO­BLE­MET?

De­bat­tør og tid­li­ge­re lands­for­mand for Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.