Haps, haps, haps - nu skal vi la­ve snaps

BT - - NYHEDER - Se­ba­sti­an Bjer­ring Jen­sen | sebj@bt.dk Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard | fo­to

Snap­sen kna­ser i min mund. El­ler ret­te­re sagt: Den lil­le or­an­ge­my­re kna­ser i min mund. Sel­ve snap­sen har for la­engst for­ladt mit sva­elg med en bra­en­den­de hil­sen, mens jeg sta­dig ka­em­per med at få tyg­get og slugt den lil­le or­an­ge­my­re, der som nav­net an­ty­der har et hint af ap­pels­in i sma­gen. Jeg er po­si­tivt over­ra­sket, for my­res­nap­sen er fak­tisk god. Bed­re end Rød Aal­borg. Jeg står i Ras­mus Leck Fi­s­chers ’snap­se­va­er­k­sted’. Han er ud­dan­net kok, for­fat­ter til bo­gen ’Snaps’, og så la­ver han så me­get hjem­mela­vet snaps, at han utvivl­s­omt gør sig fortjent til tit­len ’snap­se­kon­gen’. Der er hin­d­ba­er­snaps, val­nød­des­naps, kir­se­ba­er­snaps, sol­ba­er­snaps, to for­skel­li­ge my­res­naps og en lang ra­ek­ke an­dre sta­er­ke sa­ger.

Ras­mus Leck Fi­s­chers snap­se­va­er­k­sted er et godt bil­le­de på en ten­dens, der har bredt sig i lan­det. Fle­re og fle­re ka­ster sig ud i at la­ve de­res egen snaps, og nu er det så ble­vet end­nu let­te­re. I som­mer lan­ce­re­de Aal­borg Akvavit en så­kaldt Aal­borg Ba­sis, der fun­ge­rer som en gør-det­selv-snaps i et syl­te­tøjs­glas, hvor du nemt kan til­fø­je de in­gre­di­en­ser og den smag, du vil ha­ve i snap­sen.

For de fle­ste men­ne­sker ri­mer snaps på Rød Aal­borg el­ler Li­nie Akvavit, der i den grad de­ler van­de­ne med de­res ka­rak­te­ri­sti­ske kom­men­s­mag. Det er da hel­ler ik­ke de klas­si­ske snaps, der er den stør­ste in­spira­tions­kil­de, når folk går i gang med de­res hjem­mela­ve­de blan­din­ger.

»Mit ind­tryk er, at folk sty­rer langt uden om kom­men, som man­ge af de klas­si­ske snap­se in­de­hol­der. Kom­men kan va­e­re godt i man­ge ting, men den sma­ger og­så lidt af ’gam­mel mand’. Det er og­så en smag, der min­der man­ge folk om de gan­ge, hvor de er ble­vet sy­ge af snaps,« si­ger Ras­mus Leck Fi­s­cher.

I ste­det bli­ver der la­vet alt fra ci­tron­til la­krid­spi­be­snaps. Kun fan­ta­si­en sa­et­ter gra­en­ser. Det er må­ske og­så den fri­hed, der lok­ker folk til at gi­ve sig i kast med den hjem­mela­ve­de snaps:

»Snaps er le­ge­plad­sen, hvor du kan gø­re, hvad du vil. Om det er ga­e­re­de kar­to­f­ler el­ler råt ra­e­ve­kød. Der er fri leg. Der er sket me­get i de se­ne­ste to år. Fle­re og fle­re – bå­de yn­gre og ae­l­dre – la­ver snaps til fest el­ler til høj­tid. Folk er ble­vet me­re in­ter­es­se­re­de i at eks­pe­ri­men­te­re. Der er og­så kom­met DM i snaps og lig­nen­de. Det sam­ler folk rig­tig godt,« si­ger Ras­mus Leck Fi­s­cher. Hjem­mela­vet er sjove­re Den snap­seg­la­de kok la­ver selv me­re end 20 for­skel­li­ge snap­se­va­ri­an­ter, som fle­re re­stau­ran­ter har på de­res me­nu­kort. De fle­ste for­bin­der snaps med ju­le­froko­ster, og en hin­d­ba­er­snaps kan må­ske va­e­re en ken­de for sød og kon­tro­ver­si­el for den gam­le mor­far, der al­drig har smagt an­det end en tra­di­tio­nel akvavit. Det be­ty­der dog ik­ke, at det er umu­ligt at la­ve en snaps, der fal­der i god jord til fa­mi­lieju­le­froko­sten:

»Man kan la­ve en la­ek­ker laur­ba­er­blads­naps. Du skal bru­ge ca. 12 fri­ske laur­ba­er­bla­de, som du gi­ver et bank og der­ef­ter la­der tra­ek­ke i ca. 14 da­ge i din ba­sisal­ko­hol, som sag­tens kan va­e­re Aal­borg Ba­sis. Snap­sen sma­ger ik­ke af kom­men, men har sta­dig no­get af den klas­si­ske smag, som mor­far vil kun­ne li­de. Og så pas­ser den rig­tig godt til mad,« forta­el­ler Ras­mus Leck Fi­s­cher.

Ras­mus Leck Fi­s­cher er ik­ke tvivl om, hvorfor så man­ge men­ne­sker ka­ster sig ud i at la­ve de­res eg­ne snapsva­ri­an­ter:

»Det er sim­pelt­hen sjove­re at by­de si­ne ga­e­ster på no­get hjem­mela­vet.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.