Mag­ne­ter kan ku­re­re de­pres­sion

BT - - NYHEDER -

FORSK­NING de for­skel­li­ge pa­tien­ter har gavn af, for­kla­rer Poul Vi­de­bech.

»I dag er vi nødt til at prø­ve os frem med den me­di­cin­ske be­hand­ling, og det er ik­ke en­gang sik­kert, at den me­di­cin­ske be­hand­ling vir­ker godt nok. Der er fak­tisk man­ge, for hvem me­di­cin slet ik­ke vir­ker,« si­ger han. Elek­tro­chok Når de­pres­sions­ram­te pa­tien­ter ik­ke har re­a­ge­ret på to for­skel­li­ge me­di­cin­ske be­hand­lings­til­bud, bli­ver de di­ag­no­sti­ce­ret med så­kaldt re­frak­ta­er de­pres­sion. Det be­ty­der, at man er re­si­stent over for me­di­cinsk be­hand­ling. Det ga­el­der for hver tred­je med de­pres­sion. Nog­le får her­ef­ter elek­tro­chok­be­hand­ling, men med den ba­ne­bry­den­de dan­ske be­hand­lings­form kan elek­tro­chok­be­hand­lin­ger­ne va­e­re for­tid. Det er nem­lig hå­bet, at Re5-NTS i kom­bi­na­tion med den me­di­cin, som el­lers ik­ke vir­ker på pa­tien­ter­ne, kan ku­re­re dem. Ind­til vi­de­re har vi ik­ke fun­det no­gen sa­er­li­ge bi­virk­nin­ger, og det er in­ter­es­sant ugers be­hand­ling, hvorfor det er for tid­ligt at eva­lu­e­re for­lø­bet.

Den nye be­hand­lings­form har få­et så god om­ta­le i in­ter­na­tio­na­le ud­gi­vel­ser, at ud­lan­det har få­et øj­ne­ne op for den dan­ske op­fin­del­se.

Der­for har op­fin­de­ren bag, for­sker og pro­fes­sor i mo­le­kyla­er bio­me­di­cin Ste­en Dis­sing, be­søgt fle­re ste­der i ver­den for at forta­el­le om Re5-NTS og om forsk­nin­gen bag. Det er nem­lig mu­ligt, at forsk­nin­gen kan over­fø­res til be­hand­ling af an­dre psy­ki­ske li­del­ser som skizof­re­ni, for­kla­rer han. Spe­e­de­ren i bund »Folk ved godt, at det er på det­te om­rå­de, det sker li­ge nu. Ame­ri­ka­ner­ne og ty­sker­ne har spe­e­de­ren helt i bund, når det kom­mer til forsk­ning på om­rå­det,« si­ger Ste­en Dis­sing.

Der­for plan­la­eg­ger virk­som­he­den bag mag­net­hjel­men Re5 ApS nu og­så at til­by­de be­hand­lings­for­men i Sve­ri­ge fra 2017, forta­el­ler di­rek­tør Pe­ter Schøl­ler-Lar­sen, der sam­ti­dig forta­el­ler, at man står over for et mu­ligt salg til en af me­di­cin­tek­no­lo­gibran­chens helt sto­re spil­le­re. Han har dog ik­ke øn­sket at sa­et­te navn på hvil­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.