Der­for slut­ter ’Bedrag’ med et brag

In­gen fi­gu­rer i DRs se­ne­ste dra­ma-suc­ces kom ud af det uden skram­mer. Bag­man­den Jep­pe Gjer­vig Gram for­kla­rer hvorfor

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son | ke@bt.dk

Se­er­ne måt­te kig­ge langt ef­ter en hap­py en­ding på DR-se­ri­en ’Bedrag’.

Ha­ev­nen ram­te den skur­k­ag­ti­ge besty­rel­ses­for­mand Chri­sten­sen i sid­ste af­snit, net­op som han tro­e­de, at han hav­de kla­ret frisag ved at ud­le­ve­re si­ne uden­land­ske bag­ma­end til po­li­ti­et.

Po­li­ti­man­den Mads valg­te at of­re sit job for at red­de Dan­mark og den dan­ske kro­ne og til­in­tet­gjor­de be­vi­ser­ne mod de uden­land­ske spe­ku­lan­ter.

Per­son­li­ge om­kost­nin­ger

For ad­vo­ka­ten Clau­dia og le­je­mor­de­ren Ni­cky er der sto­re per­son­li­ge om­kost­nin­ger ved de valg, de har truf­fet.

Men hvorfor en­der ’Bedrag’ på den må­de?

»Man­ge trå­de skal bin­des sam­men til slut i sid­ste af­snit, der er et ska­eb­ne­af­snit,« for­kla­rer for­fat­te­ren bag ’Bedrag’ Jep­pe Gjer­vig Gram.

»Chri­sten­sen får den ska­eb­ne, han fortje­ner. Han prø­ver at hand­le sig ud af det he­le ved at ud­le­ve­re si­ne uden­land­ske bag­ma­end, men han slip­per ik­ke for uret­fa­er­dig­he-den mod re­visorens bar­ne­barn. Po­li­ti­man­den Mads tra­ef­fer et ret vold­somt valg og of­rer sin kar­ri­e­re for at red­de den dan­ske øko­no­mi. Han va­el­ger at red­de de små i ste­det for at jag­te ret­fa­er­dig­he­den. Be­vi­ser de­stru­e­ret Han de­stru­e­rer be­vi­ser­ne mod den uden­land­ske pen­ge­mand og pri­o­ri­te­rer sin for tid­ligt fød­te søn og sin fa­mi­lie. Han ind­ser, at jag­ten al­drig slut­ter. Der duk­ker al­tid en ny bag­mand op,« for­kla­rer Gram. Ad­vo­ka­ten Clau­dia nå­e­de per­son­ligt ik­ke 100 pct. ren­fa­er­dig ud af si­ne skur­ke­stre­ger. Men na­e­sten.

»For Clau­dia er det ik­ke en rent lyk­ke­lig slut­ning, men det er før­ste skridt på vej­en til at so­ne sig selv. Hun stik­ker sin søns far, men hav­de det ik­ke va­e­ret for hen­des hand­ling, var po­li­ti­et al­drig kom­met så langt. Hun er pa­rat til at svind­le og sny­de for at ska­be ret­fa­er­dig­hed. Hun und­går med nød og na­ep­pe at bli­ve skudt. Det naen­ne­de vi ik­ke at gø­re mod hen­de. Hun hav­de jo op­ført sig or­dent­ligt og for­søgt at gø­re alt godt igen.

Ni­cky har truf­fet hår­de­re og hår­de­re valg og ind­ser til sidst, at han ik­ke kan va­e­re en or­dent­lig fa­mi­lie­far og sam­ti­dig le­ve det liv, som han gør. Drop­per fa­mi­li­en Der er ik­ke plads til ko­ne og søn. Er­ken­del­sen ram­mer ham som en ham­mer.

Ta­sken med pen­ge, han gi­ver som en af­skeds­hil­sen, er de be­stik-kel­ses­pen­ge, som Clau­di­as mand Sten ik­ke vil­le ta­ge imod,« si­ger Gram, og til­fø­jer:

»Bim­se må dø (i sid­ste af­snit, red.), for­di han var lidt for god og naiv til den­ne ver­den. Han har et hjer­te af guld, og i la­eng­den gik det ba­re ik­ke. Men det gjor­de ondt på os al­le at slå ham ihjel, for­di han var en ka­rak­ter, vi holdt me­get af. Ni­cky var al­li­ge­vel på vej va­ek fra Bim­se, så med­min­dre Bim­se skul­le ha­ve sin egen se­rie, måt­te vi hel­le­re gi­ve ham en or­dent­lig af­sked.«

Kom­mer der en 3. sa­e­son?

»Det kan jeg ik­ke sva­re på. Men vi

’’ Jeg sy­nes be­stemt, at der er stof nok til en tred­je sa­e­son, men det vil ik­ke fort­sa­et­te i ban­kver­de­nen Jep­pe Gjer­vig Gram, for­fat­ter

har nog­le ide­er. Jeg sy­nes be­stemt, at der er stof nok til en tred­je sa­e­son, men det vil ik­ke fort­sa­et­te i ban­kver­de­nen,« si­ger Jep­pe Gjer­vig Gram.

Der har va­e­ret fle­re bruta­le volds­sce­ner i an­den sa­e­son. Hvorfor?

»I an­den sa­e­son af en se­rie kan man jo godt få lyst til at skrue lidt me­re op for blus­set. Gø­re ind­sat­sen hø­je­re for ka­rak­te­rer­ne.«

PRESSEFOTO

Ni­cky ind­ser til sidst, at han ik­ke kan va­e­re en or­dent­lig fa­mi­lie­far og sam­ti­dig le­ve det liv, som han gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.