DR-dar­ling ka­em­per sig til­ba­ge ef­ter stor ope­ra­tion

BT - - TV / RADIO -

Jeg hå­ber, de for­svin­der på sigt,« ly­der det fra Fi­sker, som får op­bak­ning fra blandt an­dre sku­e­spil­le­ren David Owe, fol­ke­tings­po­li­ti­ke­ren Met­te Abild­gaard og kol­le­ga­en Ce­ci­lie Ho­t­her i op­sla­get.

»Du er sej,« skri­ver TV2-va­er­tin­den til Sis­se Fi­sker.

Sis­se Fi­sker har tid­li­ge­re over for den­ne avis be­skre­vet ope­ra­tio­nen som no­get, der kan aen­dre hen­des liv ef­ter knap fem år i smer­te­hel­ve­de.

Hun har tid­li­ge­re va­e­ret en yderst ak­tiv ma­ra­ton­lø­ber, ind­til smer­ter­ne blev for sta­er­ke.

»Selv om jeg er nervøs for sel­ve ind­gre­bet, så gla­e­der jeg mig van­vit­tig me­get til at kom­me ud på den an­den si­de og be­gyn­de mit nye liv, har hun åben­hjer­tigt for­talt BT i et stort interview sid­ste år.

SO­LEN I DAG

Di­ag­no­sen be­skri­ves som en ir­ri­ta­tion­s­til­stand i en el­ler fle­re ryg­hvirv­ler, og den­ne til­stand fin­des bå­de i la­en­den og i nak­ken. Ca. seks pro­cent af den dan­ske be­folk­ning har modic-for­an­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.