Bla­est om­kuld på to mi­nut­ter

BT - - SPORTEN - BLEV DOMINERET Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Det var en blan­ding af skuf­fel­se og an­er­ken­del­se af over­mag­ten, der kom ud af mun­den på Sil­ke­borg-spil­ler­ne ef­ter 1-3-ne­der­la­get i Brønd­by. En ae­r­g­rel­se over, at man ik­ke holdt fast ef­ter Ni­ck­las He­le­ni­us’ ud­lig­ning ef­ter en lil­le ti­mes spil og en an­er­ken­del­se af den do­mi­nans, som Brønd­by stod som af­sen­der af i sto­re de­le af kam­pen.

Ba­re ot­te mi­nut­ter ef­ter ud­lig­nin­gen gjor­de Te­emu Puk­ki det først til 2-1, in­den Ka­mil Wilczek mi­nut­tet ef­ter sik­re­de sej­ren med sin per­le på et langskud.

»Vi rej­ste os ef­ter en god snak i pau­sen. Vi ram­te et pa­ent ni­veau og spil­le­de os til­ba­ge i kam­pen, men vi må og­så an­er­ken­de, at Brønd­by er van­ske­lig at spil­le imod, og isa­er på Brønd­bys hjem­me­ba­ne er det en hård nød at kna­ek­ke,« si­ger Sil­ke­borg-tra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen og fort­sa­et­ter:

»De luk­ke­de kam­pen i lø­bet af få mi­nut­ter kort tid ef­ter vo­res ud­lig­ning, så selv om vo­res pra­e­sta­tion var ha­e­der­lig og god­kendt, var det ik­ke helt godt nok. Brønd­by var bedst.« Plus­set Ro­bert Skov Og det var Brønd­by med af­stand. An­ført af den of­fen­si­ve trio Ha­ny Mukh­tar, Te­emu Puk­ki og Ka­mil Wilczek blev det ty­de­ligt, hvorfor Brønd­by ka­em­per med i Su­per­liga­ens top, mens Sil­ke­borg sta­dig har over­le­vel­se i Su­per­liga­en som det alt­over­skyg­gen­de mål. Og­så selv­om Pe­ter Sø­ren­sens Sil­ke­borg sta­dig blot har tabt to ud af de­res se­ne­ste 11 kam­pe.

»Brønd­by er na­est­bedst i liga­en i øje­blik­ket, og vi er trods alt ik­ke ble­vets t aer ke­re ,« si­ger Sil­ke­borg t ene­ren, der igen kun­ne no­te­re plus­ser i bo­gen ud for kant­spil­le­ren Ro­bert Skov.

Brønd­by er van­ske­lig at spil­le imod, og isa­er på Brønd­bys hjem­me­ba­ne er det en hård nød at kna­ek­ke Pe­ter Sø­ren­sen

Han le­ve­re­de end­nu en kamp med fle­re for­nem­me tek­ni­ske de­tal­jer. Ik­ke mindst da han på spek­taku­la­er vis sak­se­de et ind­la­eg ind mod Ni­ck­las He­le­ni­us, der ud­nyt­te­de pas­sivt for­svar­spil til at sør­ge for Sil­ke­borgs ud­lig­ning.

Det var dog ik­ke no­get, der så ud til at hja­el­pe på hu­mø­ret hos Ro­bert Skov, da han ana­ly­se­re­de på ne­der­la­get.

»Jeg er ae­r­ger­lig. Vi kom­mer på 1-1 og gør det fint i an­den halv­leg, hvor vi har chan­cen for at få et re­sul­tat med, men så har vi nog­le dår­li­ge mi­nut­ter, li­ge ef­ter vi har sco­ret. Så ta­ber vi 1-3, som vel egent­lig er fortjent nok. De var skar­pe­re end os og me­re ef­fek­ti­ve,« si­ger Ro­bert Skov.

FO­TO: OLA­FUR STE­I­NAR GESTS­SON

Ro­bert Skov blev end­nu en­gang frem­ha­e­vet af sin tra­e­ner, Pe­ter Sø­ren­sen, men Sil­ke­borg-spil­le­ren var trods sin egen go­de ind­sats ae­r­ger­lig over ne­der­la­get på 1-3 til Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.