’Vi mang­ler frygt’

BT - - SPORTEN -

duk­ke­de op på et hjør­ne­s­park og sik­re­de 2-2.

Den en­gel­ske tra­e­ner for­sø­ger imid­ler­tid ik­ke at for­k­lej­ne, at mod­stan­der­ne var bedst og på den kon­to hen­te selv­til­lid og po­si­ti­vis­me i at sik­re et po­int i det, der syn­tes at va­e­re end­nu en tabt kamp, ef­ter man to gan­ge var bag­ud. I ste­det ser han in­dad, in­drøm­mer, at han ik­ke har gjort det godt nok, men stil­ler og­så krav til spil­ler­ne og ge­ne­relt he­le klub­ben. Mang­ler vin­der­men­ta­li­tet »Fod­bold gør ondt. Det gjor­de rig­tig ondt, da vi tab­te i sid­ste kamp mod Sil­ke­borg, og man er nødt til at ta­ge ud­gangs­punkt i he­le sa­e­so­nen. Vi kom til­ba­ge fra en kamp mod AGF, som vi tab­te 2-6, og spil­le­de en flot kamp mod AaB, som vi slog 3-0. Jeg stil­le­de med sam­me mand­skab mod Sil­ke­borg og tab­te så 0-3. I dag for­sva­rer vi ik­ke godt nok, men har to gan­ge en god struk­tur på hol­det og vi­ser ka­rak­ter ved at ud­lig­ne,« si­ger Co­lin Todd, som kal­der på for­sta­er­k­nin­ger, når trans­fer­vin­du­et snart åb­ner.

»Al­le ved, at jeg ger­ne vil ha­ve for­sta­er­k­nin­ger. Vi skal ha­ve nye an­sig­ter ind, men det er ik­ke al­tid nemt at gø­re det, for der er kort tid at ar­bej­de med dem. Vi har et an­svar for at brin­ge den­ne klub til­ba­ge.« Vi fo­ku­se­rer på men­ta­li­te­ten. At vi ik­ke vin­der kam­pe. Klub­ben mang­ler at ha­ve frygt. Det er mig, der er skibs­fø­re­ren, og det ta­ger jeg an­sva­ret for

»Jeg ved ik­ke, om jeg sag­de, de var go­de nok. Jeg me­ner, at men­ta­li­te­ten ik­ke er til at vin­de kam­pe. Man kun­ne va­e­re ryk­ket ned i sid­ste sa­e­son, hvis der ik­ke kun var et hold, der ryk­ke­de ud. Og i den­ne sa­e­son står vi sam­me sted.«

»Vi fo­ku­se­rer på men­ta­li­te­ten. At vi ik­ke vin­der kam­pe. Klub­ben mang­ler at ha­ve frygt. Det er mig, der er skibs­fø­re­ren, og det ta­ger jeg an­sva­ret for.«

»Mod AaB var det rig­tig godt, men vi kan ik­ke hol­de fast, hver­ken in­di­vi­du­elt el­ler hold­ma­es­sigt. Jeg kan kun ar­bej­de med det, jeg har her og nu og for­sø­ge at få hol­det op i ta­bel­len. Det er helt sik­kert, at vi ik­ke kom­mer til at kom­me ud af nedryk­nings­kam­pen, når vi står her igen ef­ter vin­ter. Det skal vi for­hol­de os til. I den­ne sa­e­son kom­mer vi i nedryk­nings­spil­let li­ge me­get hvad. Det må vi ac­cep­te­re.«

En mand, der hav­de sva­ert ved at ac­cep­te­re gårs­da­gens ud­fald på Blue Wa­ter Are­na, var FC Nord­s­ja­el­lands ch­eftra­e­ner, Kas­per Hjul­mand. Ir­ri­ta­tion hos FC Nord­s­ja­el­land Det var nem­lig ik­ke før­ste gang i den­ne sa­e­son, at hans mand­skab smed po­int i slut­nin­gen af kam­pen.

»Det er no­get pis, at vi smi­der to po­int i så­dan en kamp. Vi skal ha­ve sej­ren med hjem. Jeg er ir­ri­te­ret over, at vi end­nu en gang mang­ler no­get fast­hed, når tin­ge­ne skal af­gø­res,« for­kla­rer Kas­per Hjul­mand, der ik­ke me­ner, at det er på fy­sik­ken, at hans hold hal­ter.

»Vi tra­e­ner hår­de­re, end vi gjor­de, sidst jeg var her. Jeg tror ik­ke, at der er no­gen ste­der, der tra­e­ner hår­de­re end os. Vi har sco­ret det før­ste mål i 13 ud af 18 kam­pe, og det forta­el­ler no­get om, at vi gør me­get rig­tigt. Men vi mang­ler at ha­ve stå­et i de her si­tu­a­tio­ner og få klog­skab i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner, det får man af er­fa­ring.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.