’EN TOM FORNEM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UTAK Der er koldt på top­pen. Det har en ra­ek­ke tra­e­ne­re og le­de­re i og om­kring dansk idra­et op­le­vet de se­ne­ste må­ne­der ved en­ten at bli­ve fy­ret el­ler få be­sked på, at de­res kon­trak­ter ik­ke bli­ver for­la­en­get, selv­om de har skabt top­re­sul­ta­ter.

Én af de ’ud­stød­te’ er Bad­min­ton Dan­marks sport­s­chef Finn Tra­erupHan­sen, der i år blandt an­det har kun­net gla­e­de sig over, at her­re­lands­hol­det for før­ste gang vandt Tho­mas Cup-tur­ne­rin­gen, og at Ka­mil­la Ryt­ter Juhl/Chri­stin­na Pe­der­sen i da­medoub­le samt Vik­tor Axel­sen i her­re­sing­le ved De olym­pi­ske Le­ge i Rio de Ja­neiro ero­bre­de hen­holds­vis sølv- og bron­ze­me­dal­jer.

»De re­sul­ta­ter, vi har haft i 2016, er de bed­ste i mi­ne 12 år som sport­s­chef. Så jeg blev da skuf­fet, da man med­del­te mig, at man ef­ter ud­løb af min kon­trakt til for­å­ret ik­ke la­en­ge­re øn­sker at dra­ge nyt­te af mi­ne kom­pe­ten­cer,« si­ger Finn Tra­erupHan­sen og til­fø­jer: I før­ste om­gang op­le­ve­de jeg en tom for­nem­mel­se. Der­na­est gav det an­led­ning til spe­ku­la­tio­ner om år­sa­gen til be­slut­nin­gen, men ef­ter en må­neds tan­ker fø­ler jeg, at jeg er af­kla­ret med si­tu­a­tio­nen er sport­s­chef nu, hvor man frem mod OL 2020 i Tokyo går ind i en ny fi­re-års-pe­ri­o­de. Til gen­ga­eld har jeg det lidt ma­er­ke­ligt med, at jeg på in­tet tids­punkt har haft mu­lig­hed for at frem­la­eg­ge og de­bat­te­re mi­ne ud­vik­lings­for­slag med be­sty­rel­sen,« si­ger Finn Tra­erup-Han­sen.

Hvor­dan hans ar­bejds­ma­es­si­ge frem­tid kom­mer til at for­me sig er uvist.

»Jeg va­el­ger at la­de al­le mu­lig­he­der stå åb­ne. Si­den det blev kendt, at jeg ik­ke skal fort­sa­et­te som sport­s­chef,har jeg mod­ta­get en en­kelt hen­ven­del­se fra ud­lan­det. Den var dog så ukon­kret, at det ik­ke bli­ver til no­get. Men selv­om jeg ef­ter­hån­den er ble­vet 61 år, vil jeg ik­ke af­vi­se, at det kan va­e­re in­ter­es­sant end­nu en­gang for mig at sø­ge uden for Dan­marks gra­en­ser,« si­ger Finn Tra­erup-Han­sen og hen­vi­ser til, at han tid­li­ge­re har haft ar­bej­de som land­stra­e­ner og sport­s­chef i Østrig, Eng­land og Au­stra­li­en.

»Jeg er ef­ter­hån­den ble­vet 61 år og me­ner, at der ar­bejds­ma­es­sigt er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.