De ud­stød­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN RA­EK­KE TRA­E­NE­RE og idra­ets­le­de­re har i år haft enorm suc­ces. Al­li­ge­vel er de ble­vet fy­ret el­ler har få­et med­del­el­se om, at de ik­ke får for­la­en­get an­sa­et­tel­sen i ef­ter­å­ret. 29. au­gust FCM Hånd­bold med­del­er, at ch­eftra­e­ner Hel­le Thom­sen med øje­blik­ke­lig virk­ning fra­tra­e­der sin stil­ling i klub­ben. Un­der Hel­le Thom­sens le­del­se har de midtjy­ske hånd­bold­kvin­der bå­de vun­det DM-guld, po­kal­mester­skab og kva­li­fi­ce­ret sig til Fi­nal 4 i Cham­pions Le­ague. »Ef­ter en ra­ek­ke go­de år med fi­ne sport­s­li­ge re­sul­ta­ter først som as­si­stent­tra­e­ner og si­den som ch­eftra­e­ner har de se­ne­ste må­ne­der budt på di­ver­ge­ren­de op­fat­tel­ser af FCM Hånd­bolds frem­ti­di­ge stra­te­gi og le­del­se. Der­for har klub­bens le­del­se og Hel­le Thom­sen valgt at skil­les,« for­kla­re­de sport­s­di­rek­tør i FCM Hånd­bold, Ste­fan Kri­sten­sen. 7. ok­to­ber Dansk Svøm­me­u­ni­on med­del­er, at Ni­ck Ju­ba ef­ter fi­re års an­sa­et­tel­se er for­tid som land­stra­e­ner, når hans kon­trakt ud­lø­ber ved års­skif­tet. Eng­la­en­de­ren har el­lers va­e­ret en gi­gan­tisk suc­ces. Un­der hans le­del­se har Dan­mark vun­det 26 me­dal­jer ved EM og VM på lang­ba­ne samt OL. »I den pe­ri­o­de, Ni­ck Ju­ba har stå­et i spid­sen for Dan­mark, har vi op­nå­et be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge in­ter­na­tio­na­le re­sul­ta­ter for en svøm­me­n­a­tion af Dan­marks stør­rel­se. Det er i høj grad Ni­cks fortje­ne­ste,« for­kla­re­de Dansk Svøm­me­u­ni­ons sport­s­chef Lars Gre­en Bach. 8. novem­ber Dansk Hånd­bold For­bund med­del­er, at Gud­mun­dur Gud­munds­son stop­per, når hans land­stra­e­ner­af­ta­le ud­lø­ber 1. juli 2017. I som­mer før­te han her­re­lands­hol­det frem til guld ved OL i Rio. Til­sy­ne­la­den­de er det spil­ler­ne, der i kulis­sen har be­kla­get sig over ham. »Gud­munds­son er en ut­ro­ligt dyg­tig hånd­bold­tra­e­ner – og så vidt jeg ved og­så den ene­ste tra­e­ner i ver­den, der har va­e­ret i en OL-fi­na­le med to for­skel­li­ge na­tio­ner. Da vi i sin tid ansatte Gud­munds­son, var det med det sto­re mål at hen­te en me­dal­je i Rio, og det mål blev i den grad nå­et med de hi­sto­ri­ske guld­me­dal­jer. Det var en fuld­sta­en­dig fan­ta­stisk pra­e­sta­tion, der be­ty­der ut­ro­ligt me­get for dansk hånd­bold, og det vil Gud­munds­son al­tid bli­ve hu­sket for i DHF og i dansk idra­et over­ord­net,« ud­tal­te DHFs ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen. 3. novem­ber Bad­min­ton Dan­mark med­del­er, at de har valgt ik­ke at for­la­en­ge af­ta­len med sport­s­chef Finn Tra­erup-Han­sen, når den ud­lø­ber 31. marts 2017. Årets re­sul­ta­ter har el­lers va­e­ret frem­ra­gen­de. For før­ste gang vandt her­re­lands­hol­det Tho­mas Cup, li­ge­som det blev til sølv- og bron­ze­me­dal­jer ved OL i Rio de Ja­neiro. »Vi har va­e­ret ove­nud til­fred­se med Finns ar­bej­de i de snart 12 år, hvor han har va­e­ret i Bad­min­ton Dan­mark. Vi vil ger­ne si­ge ham tak for hans helt unik­ke, grun­di­ge og gen­nem­før­te ar­bej­de, men vi øn­sker at gå nog­le an­dre ve­je på eli­te-om­rå­det, her­un­der i sa­er­de­les­hed he­le ta­len­t­om­rå­det, og for­bun­det øn­sker, at det bli­ver en ny per­son, som igangs­a­et­ter det nye se­tup,« for­kla­re­de Bad­min­ton Dan­marks for­mand René Toft. 19. novem­ber Kort tid ef­ter Al­lan Kuhn hav­de gjort Malmö FF til fod­bold­me­ster i sin før­ste sa­e­son i klub­ben, blev han fy­ret. »Ef­ter vo­res år­li­ge vur­de­ring er le­del­sen kom­met frem til, at an­dre ty­per af le­de­r­e­gen­ska­ber er vig­ti­ge for at le­de Malmö FF gen­nem 2017-sa­e­so­nen. Al­lan Kuhn har en varm per­son­lig­hed, en stor fod­bold­vi­den, og han sik­re­de vo­res 19. SM-guld, men nu er det vo­res vur­de­ring, at vi be­hø­ver et an­det le­der­skab for at fort­sa­et­te skrid­te­ne mod et hø­je­re ni­veau i Malmö FF,« for­kla­re­de klub­bens sport­s­chef Da­ni­el

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.