SUPERDUO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KLAS­SE Bjørn og Thor­b­jørn Ole­sen på en delt tred­je­plads.

Sam­ti­dig var sej­ren og­så en forta­el­ling om, hvad to spil­le­re i en in­di­vi­du­el sports­gren kan op­nå sam­men, når de mat­cher hin­an­den per­fekt og fin­der sam­men i no­get, der må be­teg­nes som en fuld­byr­det ’bro­man­ce’.

»Vi har ba­re haft det så fan­ta­stisk godt sam­men. Der er et kam­me­rat­skab og et ven­skab, som ba­re er ble­vet så sta­er­kt i lø­bet af den­ne uge,« sag­de Sø­ren Kjeld­sen til Ritzau.

»Thor­b­jørn og jeg har al­tid haft det godt sam­men, men vi har al­drig rig­tigt på den må­de brugt tid sam­men ba­re os to.« Fan­ta­stisk uge »Som jeg og­så sag­de, da jeg var fa­er­dig, så føl­te jeg jo, at jeg na­er­mest vil­le ta­ge en kug­le for Thor­b­jørn der­u­de. Det prø­ver vi jo ik­ke, når vi spil­ler for os selv uge ud og uge ind,« sag­de Kjeld­sen.

»Men det med at vi er kom­met så ta­et på hin­an­den i lø­bet af ugen har va­e­ret helt spe­ci­elt, og det er det, som har va­e­ret af­gø­ren­de.«

41-åri­ge Sø­ren Kjeld­sen har va­e­ret pro­fes­sio­nel si­den 1995, og han kan bl.a. se til­ba­ge på fi­re sej­re på Eu­ro­pa Tou­ren. Al­li­ge­vel var han ik­ke tvivl, om hvor sej­ren hø­rer hjem­me, når de stør­ste øje­blik­ke skal vur­de­res.

»Det er det bed­ste, jeg har op­le­vet. Det er så an­der­le­des at vin­de en tur­ne­ring sam­men med en. Det har selv­føl­ge­lig va­e­ret fan­ta­stisk de an­dre gan­ge, jeg har vun­det, men det er spe­ci­elt at de­le det med en,« si­ger han.

»Det har va­e­ret en fan­ta­stisk uge, som jeg al­drig glem­mer.«

Den dan­ske duo end­te med at vin­de tur­ne­rin­gen med et for­spring på fi­re slag ned til de na­er­me­ste for­føl­ge­re USA, Frank­rig og Ki­na, som del­te an­den­plad­sen. Spil­ler for­skel­ligt Det var i øv­rigt sjet­te gang, at Sø­ren Kjeld­sen re­pra­e­sen­te­re­de Dan­mark i Wor­ld Cup-tur­ne­rin­gen, mens Thor­b­jørn Ole­sen var med for tred­je gang. Han blev tre­er sam­men med Tho­mas Bjørn, da tur­ne­rin­gen sidst blev af­vik­let for tre år si­den.

Par­ret holdt ho­ve­d­et koldt, selv­om det ki­ne­si­ske par kun var et slag bag­ef­ter med en bir­die på det 10. hul. Som jeg og­så sag­de, da jeg var fa­er­dig, så føl­te jeg jo, at jeg na­er­mest vil­le ta­ge en kug­le for Thor­b­jørn der­u­de. Det prø­ver vi jo ik­ke, når vi spil­ler for os selv uge ud og uge ind

»Det var hårdt, men Sø­ren og jeg har tak­ket va­e­ret fan­ta­sti­ske vo­res men­tale sty­re. Vi har va­e­ret go­de til at be­va­re og spil­le vo­res eget spil. Der­for var jeg hel­ler ik­ke nervøs på de sid­ste ni hul­ler. Jeg føl­te, at vi var nødt til at la­ve nog­le bir­di­es, og de kom på det rig­ti­ge tids­punkt,« sag­de Ol­sebn med hen­vis­ning til de fem bir­di­es, som dan­sker­ne hev op af po­sen på seks af hul­ler­ne fra 10. hul og frem.

»Vi spil­ler for­skel­ligt, men det er rig­tigt rart, for­di så ta­ler vi ik­ke så me­get om sla­ge­ne, vi spil­ler ba­re vo­res eg­ne slag, og det, tror jeg, hjalp me­get,« sag­de Ole­sen iføl­ge eu­ro­pe­an­tour.com.

Den 26-åri­ge dan­sker kan nu se til­ba­ge på en sa­e­son, hvor han ud over Wor­ld Cup-sej­ren og­så har vun­det Tur­kish Air­li­nes Open i be­gyn­del­sen af novem­ber samt få­et to an­den­plad­ser i BMW In­ter­na­tio­nal Open og Com­merci­al Bank Qa­tar Ma­sters tid­li­ge­re i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.