Her er den ny she­rif

Den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen bli­ver ju­stits­mi­ni­ster

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

Ju­stits­mi­ni­ste­ren hed­der sta­dig Sø­ren til for­navn, men fra i dag klok­ken 11 hed­der han ik­ke la­en­ge­re Pind, men Pa­pe Poul­sen til ef­ter­navn. Det be­kra­ef­te­de kil­der over for BT i af­tes.

Justits­mi­ni­ster­po­sten er blot en af af man­ge mi­ni­ster­po­ster, der bli­ver skif­tet ud på i Lars Løk­ke Ras­mus­sens nye tre­klø­ver­re­ge­ring, der faldt på plads i går. Sik­kert sy­nes det så­le­des og­så, at De Kon­ser­va­ti­ves to øv­ri­ge ministre bli­ver den er­far­ne Bri­an Mik­kel­sen samt Mai Merca­do. Bri­an Mik­kel­sen var mi­ni­ster gen­nem 10 år i Fog­hs re­ge­rin­ger i 00er­ne. Han ven­tes af få et cen­tralt øko­no­misk mi­ni­ste­ri­um, og det for­lød i af­tes, at han bli­ver ny er­hvervs­mi­ni­ster. Mai Merca­do er for ti­den på bar­sel, men iføl­ge fle­re me­di­er står hun til at bli­ve ny bør­ne­og so­ci­al­mi­ni­ster.

Fle­re me­di­er rap­por­te­re­de i af­tes, at Li­be­ral Al­li­an­ces le­der An­ders Samu­el­sen bli­ver ny uden­rigs­mi­ni­ster. Det sker for at gi­ve plads til en in­ter­es­sant in­tern ro­ka­de blandt Ven­stres ministre, der flyt­ter den nu­va­e­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ind cen­tralt i re­ge­rin­gen som fi­nans­mi­ni­ster. 22 ministre Det lig­ger fast, at den ny re­ge­ring vil be­stå af 22 ministre. Magtspil­let er fal­det så­le­des ud, at de tre par­ti­er vil få det an­tal mi­ni­ster­po­ster, der sva­rer til halv­de­len af de­res man­da­ter. Den for­de­lings­nøg­le gi­ver 13 mi­ni­ster­po­ster til Ven­stre, seks til LA samt tre til K.

Sam­ti­dig har et fler­tal af par­ti­er­ne i Fol­ke­tin­get af­talt, at de min­dre par­ti­er med un­der 10 pct. i va­el­ge­ran­del kan ind­kal­de sup­ple­an­ter for de fol­ke­tings­med­lem­mer, der får mi­ni­ster­po­ster. På den må­de und­går K og LA at tøm­me de­res fol­ke­tings­grup­per for med­lem­mer.

Løk­ke op­ly­ste i går på Ma­ri­en­borg, at han går til Dron­nin­gen i dag kl. 11 for at pra­e­sen­te­re sin ny re­ge­ring.

I af­tes spe­ku­le­re­de fle­re me­di­er i, at Si­mon Emil Am­mitzbøll fra LA bli­ver ny øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster, og at par­ti­et og­så sa­et­ter sig på Trans­port­mi­ni­ste­ri­et. I så fald bli­ver det Ole Birk Ole­sen, der skal for­sø­ge at ret­te op på DSB. Iføl­ge TV2News bli­ver Claus Hjort Fre­de­rik­sen no­get over­ra­sken­de lan­dets ny for­svars­mi­ni­ster i ste­det for Pe­ter Chri­sten­sen.

Lan­dets boligejere ser ud til at bli­ve de helt sto­re vin­de­re i det re­ge­rings­pro­gram, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V), An­ders Samu­el­sen (LA) og Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) pra­e­sen­te­re­de på Ma­ri­en­borg i går.

I de kom­men­de fi­re år, til og med 2020, kan bo­li­ge­jer­ne nø­jes med at be­ta­le det sam­me i kro­ner og øre i så­vel ejen­doms­va­er­diskat som grund­skyld, som de gør nu. De ven­te­de stig­nin­ger af­ly­ses, idet den ny re­ge­ring, der pra­e­sen­te­res på Ama­li­en­borg i dag, lover at fast­fryse de to bo­ligskat­ter, ind­til de nye reg­ler tra­e­der i kraft i 2021.

For den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen er der ta­le om en ma­er­kesag, han har ka­em­pet for la­en­ge.

»Vi har af­talt, at bo­ligskat­ter­ne fast­fryses i de kom­men­de fi­re år, og dan­sker­ne vil i re­a­li­te­ten op­le­ve la­ve­re skat­ter. Bo­ligskat­ter­nes him­mel­flugt er en sa­ga blot. Det er vi rig­tig gla­de for,« si­ger han.

For den en­kel­te bo­li­ge­jer be­ty­der det, at man ty­pisk kan spa­re et par tu­sind kro­ner om året.

’Det er en god dag’

Den ny re­ge­ring Lars Løk­ke Ras­mus­sen III for­la­en­ger i prak­sis den af­ta­le, som den gam­le Løk­ke-re­ge­ring ind­gik med LA og K i for­ri­ge uge om fi­nans­lo­ven for na­e­ste år.

Fi­nans­lo­vs­af­ta­len for 2017 spa­rer bo­li­ge­jer­ne for 580 mio. kr. i af­ly­ste stig­nin­ger på grund­skyld og ejen­doms­va­er­diskat. De en­de­li­ge be­reg­nin­ger fo­re­lig­ger end­nu ik­ke, men hvis be­spa­rel­sen er no­gen­lun­de den sam­me i 2018, 2019 og 2020, løber den sam­le­de let­tel­se op i to mia. kr.

»Det er en god dag at va­e­re kon­ser­va­tiv,« si­ger par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Met­te Abild­gaard.

»For os har det va­e­ret af­gø­ren­de, at man kan bli­ve bo­en­de i sin bo­lig. Hvis man har haft råd til at kø­be den, skal man og­så ha­ve råd til at bli­ve bo­en­de i den, med­min­dre man mi­ster sit ar­bej­de el­ler der ind­tra­e­der an­dre om­sta­en­dig­he­der. Men det skal ik­ke va­e­re så­dan, at det er grå­dig­hed fra sta­tens si­de, der gør, at man ik­ke kan bli­ve bo­en­de. Den­ne fast­frys­ning, som har va­e­ret en vig­tig kamp for os, har vi nu vun­det for fi­re år. Det er et stort re­sul­tat for os,« si­ger hun.

Stig­nin­ger i sig­te, hvis ik­ke . . .

De tre re­ge­rings­par­ti­er er al­le med i en net­op ind­gå­et bred af­ta­le om et nyt ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem. Det iso­le­ret set vil be­ty­de, at dan­sker­nes bo­ligskat­ter sti­ger mar­kant, når de nye vur­de­rin­ger tra­e­der i kraft. Men for at sik­re tryg­hed i folks bo­li­gø­ko­no­mi sig­ter den ny re­ge­ring ef­ter hur­tigt – og se­ne­st ef­ter tred­je­be­hand­lin­gen af loven om det nye ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem – at la­ve en af­ta­le om at fast­fryse skat­ten ind­til 2020.

Og i be­gyn­del­sen af det nye år vil den nye re­ge­ring frem­la­eg­ge et ju­ste­ret for­slag til frem­ti­dens bo­ligskat. Med det fo­re­lig­gen­de re­ge­rings­grund­lag kan bo­li­ge­jer­ne alt­så kun vi­de sig no­gen­lun­de sik­re ind­til 2020.

Hvis ik­ke der in­den da er po­li­tisk vil­je til at aen­dre reg­ler­ne, vil over en halv mil­li­on boligejere i Kø­ben­havn og i de stør­re by­er op­le­ve vold­som­me skat­testig­nin­ger med virk­ning fra 2021.

FO­TO: ÓLAFUR STE­I­NAR GESTS­SON

Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) er­stat­ter Ven­stres Sø­ren Pind som ju­stits­mi­ni­ster.

Li­be­ral Al­li­an­ces stif­ter An­ders Samu­el­sen bli­ver for­ment­lig ny uden­rigs­mi­ni­ster ef­ter Ven­stres na­est­for­mand Kri­sti­an Jen­sen.

Kri­sti­an Jen­sen blev i af­tes sat i for­bin­del­se med po­sten som fi­nans­mi­ni­ster i den ny re­ge­ring ef­ter par­ti­fa­el­len Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

FO­TO: SCANPIX

Bri­an Mik­kel­sen vil få en tung øko­no­misk mi­ni­ster­post. Han kan bli­ve ny er­hvervs­mi­ni­ster.

Mai Merca­do bli­ver De Kon­ser­va­ti­ves tred­je mi­ni­ster i den ny re­ge­ring – må­ske som bør­ne- og so­ci­al­mi­ni­ster..

FO­TO: KELD NAVN­TOFT

Hu­mø­ret var højt i går hos An­ders Samu­el­sen (LA), Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) og Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.