Til­lyk­ke – og kom så i ar­bejd­s­tø­jet

BT - - DEBAT -

Si­den stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) in­vi­te­re­de Li­be­ral Al­li­an­ce og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti til for­hand­lin­ger om at ind­gå i en tre­klø­ver-re­ge­ring, har der va­e­ret travlt på Ma­ri­en­borg. I går blev et nyt re­ge­rings­grund­lag så pra­e­sen­te­ret af de tre par­ti­bos­ser: Løk­ke, Samu­el­sen og Pa­pe.

SPØR­GER MAN PARTILEDERNE,

bli­ver Dan­mark nu bå­de fri­e­re, ri­ge­re og me­re trygt. Det ly­der godt – og som al­tid lidt for godt til, at vi helt kø­ber pak­ken fra dag ét. Op­po­si­tio­nen kom­mer al­drig til at kø­be den. Da­gen i går blev så­le­des ud­råbt til ‘Bla­ck Sun­day’, hvor SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr ad­va­re­de om, at der nu vil bli­ve skå­ret ned på bl.a. SU, mens man i den nye re­ge­ring og­så ser ‘stort på kli­ma og mil­jø’. En klas­sisk au­to­mat-re­ak­tion fra en op­po­si­tion. Og lad det va­e­re sagt med det sam­me: Det er po­si­tivt, at der nu igen kan kom­me gang i dansk po­li­tik.

LØK­KE IN­VI­TE­RE­DE LA

og K til for­hand­lin­ger, ef­ter han måt­te spar­ke sin 2025-plan til hjør­ne. Og det sid­ste hal­ve års tid har da og­så re­elt va­e­ret seks må­ne­ders po­li­tisk tra­e­den van­de, hvor det me­ste har va­e­ret fast­låst, for­di par­ti­er­ne i blå blok en­ten har stå­et stejlt på eg­ne ul­ti­ma­ti­ve krav el­ler med sam­me sta­e­dig­hed har mod­sat sig an­dres.

SI­TU­A­TIO­NEN HAR VA­E­RET

en kon­stant kil­de til uro, li­ge­som ryg­ter og spe­ku­la­tio­ner om valg og den smal­le Ven­stre-re­ge­rings mu­li­ge fald har skabt et us­undt po­li­tisk kli­ma. Det har ik­ke va­e­ret kønt at se på, og nog­le vil og­så frem­ha­e­ve, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen – der selv har ud­talt, at han ik­ke vil va­e­re stats­mi­ni­ster for en­hver pris – er en ta­bu­ret­kla­e­ber. An­dre vil si­ge, at LA-le­der An­ders Samu­el­sen har tru­et sig til en re­ge­rings­plads. Beg­ge de­le har sand­hed over sig, men det hø­rer for­ti­den til. Og det er tid til at se fremad.

FOR EN NY

re­ge­ring er for­hå­bent­lig start­skud­det til en pe­ri­o­de, hvor der bli­ver ta­get hånd om de ud­for­drin­ger og pro­ble­mer, Dan­mark står over­for. I dag og i frem­ti­den. Så ka­e­re Løk­ke, Samu­el­sen og Pa­pe: Til­lyk­ke med je­res nye re­ge­ring – og kom så i ar­bejd­s­tø­jet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.