SNAPS GEN­NEM TI­DEN

BT - - NYHEDER -

1469

Bra­en­de­vin bli­ver for før­ste gang na­evnt som drik­kel­se i de nor­di­ske lan­de. Før blev spi­ri­tus brugt som blandt an­det kr­udt og me­di­cin.

1621

Chri­sti­an den tred­je ind­fø­rer skat på bra­en­de­vi­nen i Dan­mark

1846

Aal­borg Akvavit lan­ce­rer sin før­ste snaps, der får nav­net Aal­borg Taf­fel Akvavit. Du ken­der den som Rød Aal­borg.

1881

Der fin­des en lang ra­ek­ke lo­ka­le bra­en­de­ri­er i Dan­mark, men i 1881 bli­ver hund­re­de­vis af dem op­købt og sam­let un­der De Dan­ske Sprit­fa­brik­ker.

1917

Folk drik­ker for me­get i Dan­mark, så sta­ten ind­fø­rer kraf­ti­ge af­gifts­for­hø­jel­ser. En fla­ske Rød Aal­borg sti­ger fra 99 øre til 12,40 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.