En va­er­dig af­slut­ning på bedrag

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

Bedrag II - 10. af­snit - sa­e­so­n­af­slut­ning DR1-Dra­ma Det er al­tid sva­ert at si­ge far­vel til en se­rie, man har fulgt i lang tid. Og når det er gjort med stil og kva­li­tet, så bli­ver af­ske­den kun end­nu sva­e­re­re.

Søn­dag af­ten var ti­den kom­met til sid­ste af­snit af DR1s dra­ma ’Bedrag II’. Og per­son­ligt vil jeg sav­ne nye tv-ven­ner som Ni­cky, Bim­se, Mads, Clau­dia og Alf.

Se­ri­ens re­ne­ste hjer­te, små­for­bry­de­ren Bim­se, ven­der selv­føl­ge­lig ik­ke til­ba­ge i en mu­lig tred­je sa­e­son. Han slut­te­de så­le­des na­est­sid­ste af­snit med en lang skru­et­ra­ek­ker igen­nem det selv­sam­me re­ne hjer­te.

De va­er­ste for­bry­de­re

Og se­ri­ens to va­er­ste for­bry­de­re: Knud Chri­sten­sen (Waa­ge San­dø) og hans iskol­de sven­ske hån­delan­ger ’P’ (Cla­es Pet­ter­son), er og­så per­ma­nent sendt til de evi­ge jagt­mar-

’’ I an­den sa­e­son af en se­rie kan man jo godt få lyst til at skrue lidt me­re op for blus­set Jep­pe Gkjer­vig Gram, for­fat­ter

ker. Så­le­des gav stak­kels fortab­te Ni­cky (Es­ben Smed) ’P’ en vel­fortjent kug­le igen­nem ho­ve­d­et, ef­ter den­ne hav­de dra­ebt Bim­se. Og en sorg­knu­get bedste­far, Hel­ge Lar­sen (Tom­my Ken­ter), dra­eb­te Chri­sten­sen på po­li­ti­går­dens trap­per - for øj­ne­ne af den lands­da­ek­ken­de pres­se. Sam­men­lig­net med sin egen før­ste sa­e­son og tid­li­ge­re DR1-se­ri­er som ’For­bry­del­sen’ og ’Bor­gen’ mang­le­de ’Bedrag II’ isa­er i be­gyn­del­sen lidt sub­stans.

Den le­den­de ma­nuskript­for­fat­ter Jep­pe Gjer­vig Gram fam­le­de for at kom­bi­ne­re fik­tio­nens spa­en­ding med en pas­sen­de do­sis re­a­lis­me. Men i fjer­de af­snit kom to­get til­ba­ge på skin­ner­ne. Og i går fin­te­de he­le hol­det bol­den flot ind over må­l­linj­en.

An­greb for­hin­dret

Bag­mand­spo­li­tiets Madso g Alf (Tho­mas Bo Lar­sen og Tho­mas Hwan) for­hin­dre­de først et in­ter­na­tio­nalt an­greb på den dan­ske va­lu­ta. Den gi­gan­ti­ske sam­men­sva­er­gel­se vil­le gø­re de iskol­de og sten­ri­ge for­ret­nings­folk end­nu ri­ge­re. Men sam­ti­dig vil­le det be­ty­de na­tio­nal ban­kerot og brin­ge vo­res lil­le kon­ge­ri­ge helt i knae. Og der­for ryk­ke­de vo­res hver­dags­helt med den sc­lero­se­ram­te ko­ne og den lil­le ny­fød­te pi­ge, Mads, i sid­ste øje­blik.

Uden om bå­de re­ge­ring og bag­mand­spo­li­ti ind­gik Mads en af­ta­le med den bri­ti­ske su­per­for­bry­der, der for al­vor stod bag va­lu­ta-spe­ku­la­tio­nen. Den­ne gust­ne ka­rak­ter af­va­er­ge­de ved hja­elp af gi­gan­ti­ske per­son­li­ge va­luta­op­køb kro­ne­kol­lap­sen. Og til gen­ga­eld sør­ge­de Mads for, at samt­li­ge be­vi­ser for­svandt.

Det var selv­føl­ge­lig bå­de frisk og van­vit­tig pa­tri­o­tisk af Mads. Men sam­ti­dig var det og­så dybt ure­a­li­stisk og der­for den lil­le de­tal­je, der trak sa­e­son­fi­na­len lidt ned i ka­rak­ter.

PR-FO­TO

’I an­den sa­e­son var en af se­ri­ens va­er­ste for­bry­de­re Knud Chri­sten­sen, spil­let af Waa­ge San­dø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.