Før­ste dan­ske kri­mi om mat­ch­fixing

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har fyldt me­get i me­di­er­ne i de se­ne­ste år. Fo­kus på mat­ch­fixing er ble­vet stør­re og stør­re og an­ses af man­ge som den stør­ste trus­sel for spor­ten, og nu kan man så og­så la­e­se om mat­ch­fixing i kri­mi­form.

For­fat­te­ren Ru­ne Ste­fan­son er nem­lig på ga­den med bo­gen ’Højt Spil’, som er den fjer­de i se­ri­en om de­tek­ti­ven Mar­ce­lo Krankl, der den­ne gang er hvirv­let ind i et spin af mat­ch­fixing med for­gre­nin­ger i Bay­ern Mün­chen, Roskil­de og Hol­ba­ek.

Bo­gen er ba­se­ret på grun­dig re­search og be­nyt­ter sig af rig­ti­ge re­sul­ta­ter og spil­ler­nav­ne, så langt plot­tet til­la­der det.

»Jeg vid­ste, at jeg vil­le skri­ve om mat­ch­fixing, og jeg vil­le gø­re den nye kri­mi så re­a­li­stisk­som mu­ligt. Og så gik der sport i at få de vir­ke­li­ge re­sul­ta­ter til at pas­se ind i bo­gens hand­ling og hel­dig­vis blev Bay­ern Mün­chen me­stre,« si­ger for­fat­ter Ru­ne Ste­fan­son.

FC MIdtjyl­land bør kun­ne gla­e­de sig over mål i kam­pen mod OB, hvis »den sik­re« skal ram­me. FO­TO: HEN­NING BAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.