VENNER SØRGER OVER GYMNASIEELEVS DØD

Na­e­rum Gym­na­si­um fla­ge­de i går på halv for den kun 17-åri­ge Pe­ter Schan­del Chri­sten­sen, som søn­dag mor­gen blev fun­det død af kul­de uden for gym­na­si­et

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son | suss@bt.dk

I ste­det blev der i we­e­ken­den sat et tragisk og alt for tid­ligt punk­tum for gym­na­sie­e­le­ven Pe­ter Schan­del Chri­sten­sens liv, da han søn­dag mor­gen blev fun­det uden for Na­e­rum Gym­na­si­um kun iført buk­ser og T-shirt. Død af kul­de. Og blot 17 år gam­mel.

Ry­stel­ser­ne over det tragi­ske dødsfald ram­te for al­vor det nord­s­ja­el­land­ske gym­na­si­um i går, hvor cho­ke­re­de venner og klas­se­kam­me­ra­ter grå­d­kval­te søg­te mod plad­sen, hvor han blev fun­det: En gra­es­plet, hvor hund­red­vis af min­de­lys - om­kran­set af et blom­ster­hav - blaf­re­de for­vil­det i ef­ter­mid­dag­so­len. Som søg­te og­så de svar på, hvor­for så ungt et men­ne­ske skul­le dø på så tragisk en må­de.

»Vi sav­ner ham. Han var en en­gel på jor­den, et fan­ta­stisk men­ne­ske, der ik­ke fortjen­te at skul­le bort al­le­re­de nu,« sag­de en gym­na­sie­ve­nin­de, der ik­ke øn­sker sit navn i avi­sen.

Dybt be­rør­te over ven­nens alt for tid­li­ge død søg­te hun og en ve­nin­de trøst i hin­an­dens favn­tag midt i alt det ufor­stå­e­li­ge. Var der for hin­an­den. Som han, de gra­ed for, vil­le ha­ve va­e­ret det.

»Han var så­dan én, der - uan­set om du var ked af det el­ler glad - al­tid kom og gav dig en kram­mer. Når du så hans an­sigt, ly­ste han al­tid op i et smil. Når du mød­te ham, red­de­de han din dag.«

Det er kun få må­ne­der si­den, at Pe­ter Schan­del Chri­sten­sen star­te­de i 1.U på Na­e­rum Gym­na­si­um. Selv­om gym­na­si­et har om­kring 1.100 ele­ver, vid­ste de fle­ste, hvem Pe­ter Schan­del Chri­sten­sen var. Han var - forta­el­ler de to ve­nin­der - nem­lig ham, der al­tid smil­te, ham, der al­tid kram­me­de. Selv­om du ik­ke kend­te ham.

»Og når han var der, så vid­ste du, at blev det ver­dens bed­ste fest,« si­ger de.

Men fe­sten i lør­dags kom­mer langt ud i frem­ti­den til at stå som ver­dens dår­lig­ste for de to pi­ger. Og for al­le de an­dre, der delt­og i den. Pri­vat fest De un­ge gym­na­sie­e­le­ver var den af­ten til en pri­vat fest i om­rå­det, og uvist af hvil­ken år­sag for­lod den kun 17-åri­ge Pe­ter Schan­del Chri­sten­sen i nat­tens løb fe­sten. Uden over­tøj.

End­nu vi­des det ik­ke, hvor­for han end­te op på gym­na­siets om­rå­de, hvor en til­fa­el­dig for­bi­pas­se­ren­de fandt ham søn­dag mor­gen i den bi­den­de novem­ber­kul­de. Iføl­ge po­li­tiets op­lys­nin­ger er gym­na­si­et et po­pu­la­ert sted at sky­de gen­vej, og Pe­ter Schan­del Chri­sten­sen kan ha­ve va­e­ret på vej hjem til Hol­te, som lig­ger om­kring seks km fra gym­na­si­et.

Fla­get va­je­de i går på halv for­an Na­e­rum Gym­na­si­um, hvor al­le iføl­ge rek­tor Ni­els Hjølund Pe­der­sen var sta­er­kt be­rør­te af det ske­te, og hvor man un­der mor­gen­sam­lin­gen holdt en min­de­høj­ti­de­lig­hed for Pe­ter Schan­del Chri­sten­sen, li­ge­som ele­ver­ne blev til­budt hja­elp fra så­vel psy­ko­lo­ger som in­ter­ne vej­le­de­re.

»De har va­e­ret rig­tig go­de til at hja­el­pe, til at ta­ge hånd om os. I den her si­tu­a­tion er det rart ik­ke at stå ale­ne,« sag­de de to ve­nin­der.

»Han var vo­res en­gel. Vi kom­mer til at sav­ne ham rig­tig, rig­tig la­en­ge.«

FO­TO: NIKOLAI LINARES

Det var her uden for Na­e­rum Gym­na­si­um, at den kun 17-åri­ge Pe­ter Schan­del Chri­sten­sen blev fun­det død af kul­de søn­dag mor­gen. Venner og klas­se­kam­me­ra­ter sør­ge­de da­gen igen­nem over det tragi­ske dødsfald og ta­end­te lys for den un­ge gym­na­sie­e­lev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.