Se og Hør-doms­mand skrev om Qvortrup in­den rets­sa­gen

BT - - NYHEDER -

RETSSAG Sa­gen om uge­bla­det Se og Hørs så­kald­te tys-tys-kil­de har få­et et us­a­ed­van­ligt ef­ter­spil, for­di en af doms­ma­en­de­ne da­gen ef­ter dom­men ud­tal­te sig i et ra­diopro­gram om sa­gen og sin egen hold­ning til slad­der­bla­de. Ud­ta­lel­ser­ne fik lør­dag Mi­cha­el Juul Erik­sen, for­svar­sad­vo­ka­ten for tystys-kil­den, til at kra­e­ve, at sa­gen går om.

Nu vi­ser det sig iføl­ge Ra­dio24­syv, at den på­ga­el­den­de doms­mand, Sa­har Asla­ni, og­så i 2014 – in­den hun blev valgt som doms­mand i sa­gen – ud­tryk­te sig om den på sin Fa­ce­book-pro­fil. Kend­te og kon­ge­li­ge 2. maj 2014, godt tre døgn ef­ter at dag­bla­det BT hav­de af­slø­ret, at Se og Hør hav­de brugt en kil­de ved Nets til at over­vå­ge kend­te, skrev doms­man­den på sin Fa­ce­book-pro­fil:

»Med tre da­ges for­sin­kel­se. Go­es aro­und, co­mes aro­und. Hva Hen­rik Qvortrup.« Sa­et­nin­gen blev ef­ter­fulgt af en glad smiley.

For­mu­le­rin­gen »go­es aro­und, co­mes aro­und« be­ty­der noget i ret­ning af, at det man gør, på et tids­punkt kom­mer til­ba­ge til én selv.

Det var i 2008 un­der Hen­rik Qvortrup, at Se og Hør be­gynd­te at bru­ge tys-tys-kil­den.

Jørn Vester­gaard, pro­fes­sor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, me­ner iføl­ge Ra­dio24­syv, at doms­man­dens ud­ta­lel­ser er util­ste­deli­ge og ska­ber be­ret­ti­get tvivl om hen­des upar­tisk­hed.

»Hvis ud­ta­lel­ser­ne var frem­kom­met før dom­mens af­si­gel­se, kun­ne der ha­ve va­e­ret grund­lag for at er­kla­e­re hen­de in­ha­bil,« si­ger han til Ra­dio24­syv.

Eva Smith, ju­rapro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, si­ger til Ra­dio24­syv, at hun »ik­ke kan min­des, at en doms­mand no­gen­sin­de har va­e­ret så åben­mun­det.«

Doms­man­den selv af­vi­ser at ha­ve gjort noget for­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.