Kan­di­dat vil ha­ve talt Penn­sylva­ni­as stem­mer igen

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat for Det Grøn­ne Par­ti, Jill Ste­in, har for­melt an­søgt om en om­ta­el­ling af stem­mer­ne i del­sta­ten Penn­sylva­nia. Det skri­ver det po­li­ti­ske net­me­die Po­li­ti­co.

Ste­ins kampag­ne­stab op­ly­ser til me­di­et, at den har an­søgt om gen­op­ta­el­ling i me­re end 100 af sta­tens valg­kred­se.

Do­nald Trump, vandt sta­ten med om­kring 70.000 stem­mer for­an De­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton. Det sva­rer til 1,71 pro­cent­po­int. Jill Ste­in har tid­li­ge­re an­søgt om at få talt stem­mer­ne i sta­ten Wi­scon­sin igen. Her skal de for­skel­li­ge valg­kred­se man­dag af­le­ve­re et an­slag over ud­gif­ter­ne ved en gen­op­ta­el­ling.

Wi­scon­sin blev vun­det af Do­nald Trump med ca. 22.000 stem­mer. Selv i det til­fa­el­de at en gen­op­ta­el­ling vi­ser, at Trump ik­ke vandt beg­ge de to sta­ter, vil det ik­ke aen­dre på det sam­le­de re­sul­tat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.