Sø­sken­de i ny re­ge­ring

BT - - NY REGERING -

Han har va­e­ret uden­rigs­mi­ni­ster og er nu fi­nans­mi­ni­ster i Løkkes re­ge­ring. Så lig­ger man så lunt i svin­get, som man over­ho­ve­det kan. Nu er det vel kun en skan­da­le, der kan for­hin­dre ham i at bli­ve for­mand for Ven­stre SØ­SKEN­DE

Sid­ste gang et sø­sken­de­par var at fin­de i sam­me re­ge­ring, var helt til­ba­ge i 1964, hvor Ha­ek­kerup-kla­nen for al­vor do­mi­ne­re­de dansk po­li­tik. Her sad brød­ren­de Hans og Per Ha­ek­kerup beg­ge i Jens Ot­to Krags SR-re­ge­ring.

Lil­le­bror Per var uden­rigs­mi­ni­ster, mens den ot­te år ae­l­dre Hans Ha­ek­kerup var in­den­rigs­mi­ni­ster.

I dag er det og­så lil­le­bror, der er ble­vet uden­rigs­mi­ni­ster. Par­ti­for­man­den An­ders Samu­el­sen er 10 år yn­gre end sin sto­re­sø­ster. ’Hun greb mig’ I et in­ter­view i Kri­ste­ligt Dag­blad har Samu­el­sen tid­li­ge­re ud­talt, at han hav­de et stort øn­ske om at få sin sø­ster med om bord, da han stod for­an at skul­le genop­byg­ge Li­be­ral Al­li­an­ce.

»Jeg var over­be­vist om, at hun vil­le va­e­re et fan­ta­stisk kort, og at man mang­le­de en ty­pe i dansk po­li­tik som Met­te, der har en ut­ro­lig stor vi­den og bred er­fa­ring. Sam­ti­dig var det vig­tigt for mig, at jeg sam­le­de folk om­kring mig, som jeg var sik­ker på, at jeg kun­ne sto­le på. Met­te greb mig, da jeg blev født, så hvis jeg ik­ke skal kun­ne sto­le på hen­de, så ved jeg ik­ke,« sag­de han til Kri­ste­ligt Dag­blad i 2012.

An­ders Samu­el­sen og Met­te Bo­cks far, Ole Samu­el­sen, har og­så sid­det i Fol­ke­tin­get for Det Ra­di­ka­le Ven­stre fra 1968 til 1973.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.