Sko­lens ny mi­ni­ster er re­form­mod­stan­der

BT - - NY REGERING -

UNDERVISNINGSMINISTERIET Chri­sti­ans­borgs mest mar­kan­te kri­ti­ker af fol­ke­sko­lere­for­men blev i går ud­pe­get til som ny un­der­vis­nings­mi­ni­ster at stå i spid­sen for net­op fol­ke­sko­len og den nye re­form. Men Me­re­te Ri­isa­ger (LA) lover ik­ke re­vo­lu­tio­ner i sin mi­ni­ster­tid, selv om hun som un­der­vis­nings­ord­fø­rer har ra­set mod re­for­mens ny­ska­bel­ser så­som pa­e­da­go­ger i un­der­vis­nin­gen, un­der­støt­ten­de un­der­vis­ning og tvung­ne lek­tieca­fe­er. Me­re­te Ri­isa­ger har klart og ty­de­ligt sagt: »Jeg kan ik­ke fin­de på noget godt at si­ge om re­for­men.«

Dan­marks La­e­rer­for­e­ning, der og­så er kri­tisk over for sko­lere­for­men, ser frem til sam­ar­bej­det, mens skole­le­der­nes for­mand Claus Hjort­dal si­ger:

»Hun kom­mer til at slu­ge nog­le ka­me­ler. Hun bli­ver sat i en for­ligskreds, der hidtil har va­e­ret me­get enig om linj­en, og i re­ge­rings­grund­la­get støt­ter man re­for­men, og det for­plig­ter hen­de som mi­ni­ster. Men der står og­så, at man vil la­eg­ge op til ju­ste­rin­ger af re­for­men, og hun vil nok la­eg­ge op til fle­re aen­drin­ger, end El­len Tra­ne Nør­by (V) vil­le ha­ve gjort,« si­ger Claus Hjort­dal.

En iagt­ta­ger, der øn­sker at va­e­re ano­nym, er me­re kri­tisk: De­ci­de­ret kri­ger »Der er for­skel på, om man ba­re får en re­form­mod­stan­der ind, el­ler om man får en de­ci­de­ret kri­ger. Det er nok mest det sid­ste i det her til­fa­el­de, og det er Me­re­te Ri­isa­gers pro­blem, at hun har ud­talt sig så skråsik­kert, så hå­nen­de og så ned­la­den­de om fol­ke­sko­lere­for­men, som hun har gjort.«

Selv si­ger hun, at der er plads til at gø­re nog­le ting bed­re i re­for­men, men og­så:

»Jeg kom­mer ik­ke med en re­vo­lu­tion i bag­lom­men, som den sid­ste re­ge­ring gjor­de. Der er ik­ke brug for fle­re re­vo­lu­tio­ner i fol­ke­sko­len i lang, lang tid. Men der er be­hov for at få et øget fo­kus på fag­lig­hed og på stil­le og ro­ligt at kig­ge på, hvil­ke fri­heds­gra­der man kan gi­ve til sko­ler­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.